About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Evilbone
Last Updated: 06/24/05 15:27
Viewed 12750 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 49.73%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6431)
Paskutinë Pereita Misija Fish In A Barrel
Þaidimo laikas 24:16
Þaidime praëjusios dienos 91 dienos
Þaidimas iðsaugotas 117
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 20
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
80 ið 106 bandymø
75.47%
Perpurkðti grafitai 16 out of 100
16%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5720
Þaidëjo statistikos
Storumas 11%
Iðtvermë 100%
Pagarba 63%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 16%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 53%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 53%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Aircraftman
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 4
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 18
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 274
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $9.200,00
Mados biudþetas $857,00
Tatuiruoèiø biudþetas $620,00
Kirpyklø biudþetas $560,00
Prostituèiø biudþetas $26,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $24.495,00
Maisto biudþetas $40,00
Visas apsipirkimo biudþetas $33.972,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $426.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.009.843,00
Loðimuose laimëti pinigai $240.500,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $200.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18892 ið 23046
81.98%
Sunaudota sprogmenø (kg) 561
Tavo nuþudyti þmonës 1602
Kitø nuþudyti þmonës 329
Nuþudyti nusikaltëliai 21
Nuþudyti gaujø nariai 242
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1399
Sunaikinti automobiliai/motociklai 452
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 138
Pridaryta þalos uþ $2.980.495,00
Perðautos padangos 226
Ðûviai á galvà 590
Sukelti gaisrai 719
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 104
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 55
Paisekimas 75.47%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 240.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 337º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 199.60ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 30.91ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 13:53
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 13:53
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2304757.64ft
Pësèiomis nueita 243163.69ft
Plaukte nuplaukta 5373.80ft
Automobiliu nuvaþiuota 1540536.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 48752.15ft
Motociklu nuvaþiuota 284371.13ft
Laivu nuplaukta 14578.88ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 25319.18ft
Lëktuvu nuskrista 95848.73ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 39166.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 7646.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:15
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:03
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:11
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 30
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:16
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:07
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!