About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Eudell
Last Updated: 06/26/05 22:43
Viewed 12367 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 16.58%
Nusikaltëlio reitingas Crime Partner (1630)
Paskutinë Pereita Misija Reuniting The Families
Þaidimo laikas 18:29
Þaidime praëjusios dienos 68 dienos
Þaidimas iðsaugotas 84
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 19
Perdaþyti automobiliai 27
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
28 ið 36 bandymø
77.78%
Perpurkðti grafitai 18 out of 100
18%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 82.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4260
Þaidëjo statistikos
Storumas 12%
Iðtvermë 100%
Pagarba 78%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 35%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 18%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 10%
Dviraèiø vairavimo gabumai 40%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 17
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 12
Aplankytos prostitutës 4
Progresas su Denise 88.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Los Santos Vagos
Uþimtos teritorijos 23
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 64.15%
Priklausanèios teritorijos 34
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 34
Verbuoti gaujos nariai 74
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 39
Viso nuþudyta gaujø nariø 111
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 884
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $6.900,00
Mados biudþetas $1.295,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.470,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $190,00
Visas apsipirkimo biudþetas $10.555,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $0,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $100,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 6
Parduota pavogtø dalykø 25
Vagystëmis uþdirbti pinigai $4.860,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.380,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5308 ið 11782
45.05%
Sunaudota sprogmenø (kg) 38
Tavo nuþudyti þmonës 1260
Kitø nuþudyti þmonës 228
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 876
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1193
Sunaikinti automobiliai/motociklai 84
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 1
Pridaryta þalos uþ $404.323,00
Perðautos padangos 95
Ðûviai á galvà 678
Sukelti gaisrai 20
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 110
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 81
Paisekimas 77.78%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 202º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1770131.42ft
Pësèiomis nueita 262734.72ft
Plaukte nuplaukta 1333.00ft
Automobiliu nuvaþiuota 1131879.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 72514.86ft
Motociklu nuvaþiuota 161002.48ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 227.23ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 118000.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 22440.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 22:21
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:13
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $19.500,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!