About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Essigpatscherl
Last Updated: 09/03/05 15:08
Viewed 12253 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 82.35%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8747)
Ostatnia Wykonana Misja Puncture Wounds
Czas grania 50:02
Miniête dni w grze 181 dni
Iloœæ zapisañ gry 215
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie $25.00
Liczba zjedzonych posi³ków 18
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
117 po 205 próbach
57.07%
Zamalowane tagi 26 von 100
26%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 50 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4510
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 41%
Musku³y 0%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 60%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $25.00
Ranga pilota Ass
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 17
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 45.00%
Postêp z Michelle 12.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 96.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Schlecht
Combat shotgun Schlecht
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 65
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 250
Zabici zrekrutowani 129
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 183
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2372
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $151 440,00
Kasa wydana na modê $150,00
Kasa wydana na tatua¿e $570,00
Kasa wydana na fryzjera $750,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $100,00
Kasa wydana na jedzenie $56,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $153 066,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $30,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $30,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $25,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16580 z 30131
55.03%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 119
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3857
Ludzie zniszczeni przez innych 669
Zniszczeni kryminaliœci 103
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2275
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3377
Zniszczone pojazdy ziemne 657
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 123
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 537 416,00
Liczba przebitych kó³ 238
Liczba strza³ów w g³owê 1672
Wywo³ane po¿ary 426
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 376
Liczba straconych gwiazdek 238
EfektywnoϾ 57.07%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1876.00m
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1198º
Unikalne skoki znalezione 7 von 70
10%
Unikalne skoki wykonane 3 von 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 217.83m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:23
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 70.52m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 33.36m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:52
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1843531.36m
Dystans pokonany na nogach 290284.94m
Dystans pokonany wp³aw 4039.60m
Dystans pokonany samochodem 1109268.88m
Dystans pokonany rowerem 70695.61m
Dystans pokonany motocyklem 205604.70m
Dystans pokonany ³odzi¹ 11990.36m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 23656.38m
Dystans pokonany samolotem 125459.89m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 2531.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 0:08
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 84
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 99
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 105
Kasa zarobiona w taksówce $14 474,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 780,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 8 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 25:28
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 37
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 12
Najlepszy czas w 8-Track 6:07
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 6
Najlepszy czas w Little Loop 1:16
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 3
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:17
Najlepsza pozycja w City Circuit 4
Najlepszy czas w City Circuit 2:11
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 3:09
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:05
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:05
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 6
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:38
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:40
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:20
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 2
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:47
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:22
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!