About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Essigpatscherl
Last Updated: 09/03/05 15:08
Viewed 12233 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 82.35%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8747)
Paskutinë Pereita Misija Puncture Wounds
Þaidimo laikas 50:02
Þaidime praëjusios dienos 181 dienos
Þaidimas iðsaugotas 215
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $25.00
Suvalgyti patiekalai 18
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
117 ið 205 bandymø
57.07%
Perpurkðti grafitai 26 von 100
26%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 50 von 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4510
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 41%
Raumenys 0%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 60%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $25.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 17
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 45.00%
Progresas su Michelle 12.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 96.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 65
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 250
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 129
Viso nuþudyta gaujø nariø 183
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2372
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $151.440,00
Mados biudþetas $150,00
Tatuiruoèiø biudþetas $570,00
Kirpyklø biudþetas $750,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $100,00
Maisto biudþetas $56,00
Visas apsipirkimo biudþetas $153.066,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $30,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $30,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $25,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16580 ið 30131
55.03%
Sunaudota sprogmenø (kg) 119
Tavo nuþudyti þmonës 3857
Kitø nuþudyti þmonës 669
Nuþudyti nusikaltëliai 103
Nuþudyti gaujø nariai 2275
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3377
Sunaikinti automobiliai/motociklai 657
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 123
Pridaryta þalos uþ $2.537.416,00
Perðautos padangos 238
Ðûviai á galvà 1672
Sukelti gaisrai 426
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 376
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 238
Paisekimas 57.07%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1876.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1198º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 von 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 von 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 217.83m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:23
Toliausiai ant priekinio rato 70.52m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 33.36m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:52
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1843531.36m
Pësèiomis nueita 290284.94m
Plaukte nuplaukta 4039.60m
Automobiliu nuvaþiuota 1109268.88m
Dviraèiu nuvaþiuota 70695.61m
Motociklu nuvaþiuota 205604.70m
Laivu nuplaukta 11990.36m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 23656.38m
Lëktuvu nuskrista 125459.89m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 2531.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 0:08
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 84
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 99
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 105
Taksi uþdirbti pinigai $14.474,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.780,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.400,00
Eksportuoti automobiliai 8 von 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 25:28
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 37
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 12
Geriausias laikas - 8-Track 6:07
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 6
Geriausias laikas - Little Loop 1:16
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 3
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:17
Aukðèiausia vieta - City Circuit 4
Geriausias laikas - City Circuit 2:11
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 3:09
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:05
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:05
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 6
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:38
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:40
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:20
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 2
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:47
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:22
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!