About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Esar
Last Updated: 08/26/05 09:32
Viewed 11696 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 75.94%
Ranking kryminalny Hoo-rider (15774)
Ostatnia Wykonana Misja World War Ace
Czas grania 64:28
Miniête dni w grze 221 dni
Iloœæ zapisañ gry 245
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 81
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
106 po 121 próbach
87.6%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 9 out of 50
18%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 84.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4440
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 53%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 40%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 35%
Hazard 0%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 52
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 21
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 94.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 98.00%
Postêp z Katie 41.00%
Postêp z Millie 73.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 49
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 71.70%
Utrzymane terytoria 38
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 38
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 52
Zabici zrekrutowani 35
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 85
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1901
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $440,00
Kasa wydana na modê $25 992,00
Kasa wydana na tatua¿e $495,00
Kasa wydana na fryzjera $1 650,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $202 003,00
Kasa wydana na jedzenie $794,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $217 824,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $989 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $161 303,00
Kasa wygrana w kasynach $1 834 091,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 100 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
28801 z 50730
56.77%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 309
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4614
Ludzie zniszczeni przez innych 736
Zniszczeni kryminaliœci 49
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1812
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4166
Zniszczone pojazdy ziemne 1238
Zniczone ³odzie 11
Zniszczone helikoptery i samoloty 324
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $7 475 573,00
Liczba przebitych kó³ 325
Liczba strza³ów w g³owê 1232
Wywo³ane po¿ary 1399
Policja
Iloœæ ³apówek 25
Liczba zdobytych gwiazdek 628
Liczba straconych gwiazdek 408
EfektywnoϾ 87.6%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 316.67ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 580º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 136.75ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 311.30ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 7:54
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 23:19
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8585204.75ft
Dystans pokonany na nogach 921664.88ft
Dystans pokonany wp³aw 30084.25ft
Dystans pokonany samochodem 3849371.25ft
Dystans pokonany rowerem 108669.54ft
Dystans pokonany motocyklem 1274986.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 176661.19ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1893.29ft
Dystans pokonany helikopterem 203160.30ft
Dystans pokonany samolotem 1955887.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 58380.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4446.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:49
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:31
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:35
Czas lotu 3:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 7
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 10
Kasa zarobiona jako alfons $10 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 9 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 294
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:58
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:40
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!