About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Esar
Last Updated: 08/26/05 09:32
Viewed 11607 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 75.94%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (15774)
Paskutinë Pereita Misija World War Ace
Þaidimo laikas 64:28
Þaidime praëjusios dienos 221 dienos
Þaidimas iðsaugotas 245
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 81
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 121 bandymø
87.6%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 9 out of 50
18%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 84.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4440
Þaidëjo statistikos
Storumas 53%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 40%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 52
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 21
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 94.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 98.00%
Progresas su Katie 41.00%
Progresas su Millie 73.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 49
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 71.70%
Priklausanèios teritorijos 38
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 38
Verbuoti gaujos nariai 52
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 35
Viso nuþudyta gaujø nariø 85
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1901
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $440,00
Mados biudþetas $25.992,00
Tatuiruoèiø biudþetas $495,00
Kirpyklø biudþetas $1.650,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $202.003,00
Maisto biudþetas $794,00
Visas apsipirkimo biudþetas $217.824,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $989.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $161.303,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.834.091,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.100.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
28801 ið 50730
56.77%
Sunaudota sprogmenø (kg) 309
Tavo nuþudyti þmonës 4614
Kitø nuþudyti þmonës 736
Nuþudyti nusikaltëliai 49
Nuþudyti gaujø nariai 1812
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4166
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1238
Sunaikinti laivai 11
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 324
Pridaryta þalos uþ $7.475.573,00
Perðautos padangos 325
Ðûviai á galvà 1232
Sukelti gaisrai 1399
Policija
policijos kyðiai 25
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 628
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 408
Paisekimas 87.6%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 316.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 580º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 136.75ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 311.30ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 7:54
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 23:19
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8585204.75ft
Pësèiomis nueita 921664.88ft
Plaukte nuplaukta 30084.25ft
Automobiliu nuvaþiuota 3849371.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 108669.54ft
Motociklu nuvaþiuota 1274986.38ft
Laivu nuplaukta 176661.19ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1893.29ft
Sraigtasparniu nuskrista 203160.30ft
Lëktuvu nuskrista 1955887.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 58380.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4446.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:49
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:31
Laikas su raketine kuprine 2:35
Skrydþiø laikas 3:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 7
Sàvadautos merginos 10
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.800,00
Eksportuoti automobiliai 9 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 294
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:58
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:40
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!