About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Erick__
Last Updated: 09/25/07 02:37
Viewed 11144 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 87.70%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8278)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 43:35
Miniête dni w grze 160 dni
Iloœæ zapisañ gry 196
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 5
Przemalowania samochodów 47
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
128 po 216 próbach
59.26%
Zamalowane tagi 100 de 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 de 50
100%
Zebrane podkowy 50 de 50
100%
Zebrane ostrygi 1 de 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5030
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 26%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 86%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota As
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 13.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Asesino Profesional
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Shotgun Asesino Profesional
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 6
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 50
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1741
Najwiêkszy gang Families de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $74 400,00
Kasa wydana na modê $85,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $32,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $74 617,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $804 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18705 z 22601
82.76%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 235
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3346
Ludzie zniszczeni przez innych 457
Zniszczeni kryminaliœci 12
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1680
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3066
Zniszczone pojazdy ziemne 673
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 104
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 413 905,00
Liczba przebitych kó³ 196
Liczba strza³ów w g³owê 863
Wywo³ane po¿ary 965
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 417
Liczba straconych gwiazdek 280
EfektywnoϾ 59.26%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial doble
Najd³uszy skok 1875.00m
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 955º
Unikalne skoki znalezione 9 de 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 4 de 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 716.77m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:25
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 155.17m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 52.97m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:54
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:54
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1864729.3m
Dystans pokonany na nogach 176499.64m
Dystans pokonany wp³aw 3242.33m
Dystans pokonany samochodem 948712.75m
Dystans pokonany rowerem 48439.43m
Dystans pokonany motocyklem 398910.78m
Dystans pokonany ³odzi¹ 5784.56m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 67290.68m
Dystans pokonany samolotem 180389.13m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 35460.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 15:58
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:32
Czas lotu 1:37
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 356,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $10 845,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $8 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 de 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:44
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 67
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 de 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 de 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 3:12
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:07
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:01
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:55
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:47
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:59
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:41
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:26
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:19
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:37
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:33
Najlepszy czas w World War Aces 2:14
Najlepszy czas w Barnstorming 4:56
Najlepszy czas w Military Service 14:04
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:21
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:50
Najlepszy czas w Heli Hell 6:22

Get Stats Like These!