About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Erick__
Last Updated: 09/25/07 02:37
Viewed 11141 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 87.70%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8278)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 43:35
Þaidime praëjusios dienos 160 dienos
Þaidimas iðsaugotas 196
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 5
Perdaþyti automobiliai 47
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
128 ið 216 bandymø
59.26%
Perpurkðti grafitai 100 de 100
100%
Nuotraukos 50 de 50
100%
Surinktos pasagos 50 de 50
100%
Surinktos kriauklës 1 de 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5030
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 26%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 86%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas As
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 13.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Asesino Profesional
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Ðratinis ðautuvas Asesino Profesional
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 6
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 50
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1741
Didþiausia gauja Families de Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $74.400,00
Mados biudþetas $85,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $32,00
Visas apsipirkimo biudþetas $74.617,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.900,00
Nuosavybës biudþetas $804.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18705 ið 22601
82.76%
Sunaudota sprogmenø (kg) 235
Tavo nuþudyti þmonës 3346
Kitø nuþudyti þmonës 457
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 1680
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3066
Sunaikinti automobiliai/motociklai 673
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 104
Pridaryta þalos uþ $2.413.905,00
Perðautos padangos 196
Ðûviai á galvà 863
Sukelti gaisrai 965
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 417
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 280
Paisekimas 59.26%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial doble
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1875.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 955º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 de 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 de 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 716.77m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:25
Toliausiai ant priekinio rato 155.17m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 52.97m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:54
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:54
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1864729.3m
Pësèiomis nueita 176499.64m
Plaukte nuplaukta 3242.33m
Automobiliu nuvaþiuota 948712.75m
Dviraèiu nuvaþiuota 48439.43m
Motociklu nuvaþiuota 398910.78m
Laivu nuplaukta 5784.56m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 67290.68m
Lëktuvu nuskrista 180389.13m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 35460.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 15:58
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:32
Skrydþiø laikas 1:37
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.356,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $10.845,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 de 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 19:44
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 67
Pereiti tiro lygiai 12 de 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 de 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 3:12
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:30
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:53
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:07
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:01
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:55
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:47
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:59
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:41
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:26
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:19
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:37
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:33
Geriausias laikas - World War Aces 2:14
Geriausias laikas - Barnstorming 4:56
Geriausias laikas - Military Service 14:04
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:21
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:50
Geriausias laikas - Heli Hell 6:22

Get Stats Like These!