About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EricT
Last Updated: 06/20/05 00:17
Viewed 12467 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 69.52%
Ranking kryminalny Shooter (6779)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 40:16
Miniête dni w grze 163 dni
Iloœæ zapisañ gry 256
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 39
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
114 po 173 próbach
65.9%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3970
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 17%
Wytrzyma³oœæ 61%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 15%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 66%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 1%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 7.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 31.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 32
Zabici zrekrutowani 16
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 62
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1779
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $625 220,00
Kasa wydana na modê $975,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 782,00
Kasa wydana na fryzjera $80,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $10 870,00
Kasa wydana na jedzenie $262,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $638 439,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $452 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $8 810,00
Kasa wygrana w kasynach $4 950,00
Kasa przegrana w kasynach $3 860,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18168 z 38925
46.67%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 138
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2879
Ludzie zniszczeni przez innych 357
Zniszczeni kryminaliœci 4
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1735
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2718
Zniszczone pojazdy ziemne 548
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 95
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 807 092,00
Liczba przebitych kó³ 227
Liczba strza³ów w g³owê 559
Wywo³ane po¿ary 742
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 243
Liczba straconych gwiazdek 181
EfektywnoϾ 65.9%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 376.67ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 397º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 10.05ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 243.48ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 360406880.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5704699.84ft
Dystans pokonany na nogach 429967.09ft
Dystans pokonany wp³aw 6203.50ft
Dystans pokonany samochodem 3242467.75ft
Dystans pokonany rowerem 187013.22ft
Dystans pokonany motocyklem 1307392.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 27150.36ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 102541.84ft
Dystans pokonany samolotem 362506.78ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 35970.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3486.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:07
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:32
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 0:46
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 93
Kasa zarobiona w taksówce $103,00
Podwiezieni pasa¿erowie 2
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $9 975,00
Poziom alfonsa 8
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $9 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 12 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 22
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:35
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:33
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:35
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:48
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:01
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 4:07
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!