About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EricT
Last Updated: 06/20/05 00:17
Viewed 12479 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 69.52%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6779)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 40:16
Þaidime praëjusios dienos 163 dienos
Þaidimas iðsaugotas 256
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 39
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
114 ið 173 bandymø
65.9%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3970
Þaidëjo statistikos
Storumas 17%
Iðtvermë 61%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 15%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 66%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 7.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 31.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 32
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 16
Viso nuþudyta gaujø nariø 62
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1779
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $625.220,00
Mados biudþetas $975,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.782,00
Kirpyklø biudþetas $80,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.870,00
Maisto biudþetas $262,00
Visas apsipirkimo biudþetas $638.439,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $300,00
Nuosavybës biudþetas $452.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $8.810,00
Loðimuose laimëti pinigai $4.950,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $3.860,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18168 ið 38925
46.67%
Sunaudota sprogmenø (kg) 138
Tavo nuþudyti þmonës 2879
Kitø nuþudyti þmonës 357
Nuþudyti nusikaltëliai 4
Nuþudyti gaujø nariai 1735
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2718
Sunaikinti automobiliai/motociklai 548
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 95
Pridaryta þalos uþ $1.807.092,00
Perðautos padangos 227
Ðûviai á galvà 559
Sukelti gaisrai 742
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 243
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 181
Paisekimas 65.9%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 376.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 397º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 10.05ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 243.48ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 360406880.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5704699.84ft
Pësèiomis nueita 429967.09ft
Plaukte nuplaukta 6203.50ft
Automobiliu nuvaþiuota 3242467.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 187013.22ft
Motociklu nuvaþiuota 1307392.63ft
Laivu nuplaukta 27150.36ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 102541.84ft
Lëktuvu nuskrista 362506.78ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 35970.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3486.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:07
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:32
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 0:46
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 93
Taksi uþdirbti pinigai $103,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $9.975,00
Sàvadavimo lygis 8
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.900,00
Eksportuoti automobiliai 12 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 22
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:35
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:33
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:35
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:01
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 4:07
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!