About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Erc
Last Updated: 04/05/06 18:41
Viewed 12642 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.99%
Ranking kryminalny Shooter (5238)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 800:59
Miniête dni w grze 1430 dni
Iloœæ zapisañ gry 232
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie $0.00
Liczba zjedzonych posi³ków 250
Przemalowania samochodów 22
Iloœæ odwiedzin na si³owni 150
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
131 po 131 próbach
100%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 50 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5000
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 100%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 100%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $0.00
Ranga pilota Ass
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 10
Liczba zaliczonych dziewczyn 10
Liczba udanych randek 300
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 150
Liczba us³ug dziwek 25
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 21
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 60.85%
Utrzymane terytoria 25
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 25
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 8
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 0
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 644
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $99 999 999,00
Kasa wydana na modê $58 000,00
Kasa wydana na tatua¿e $5 000,00
Kasa wydana na fryzjera $5 000,00
Kasa wydana na dziwki $28 000,00
Kasa wydana na klub striptizerski $1 800,00
Kasa wydana na tuning aut $1 000 000,00
Kasa wydana na jedzenie $100 000,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 005 028,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 000 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $100 000,00
Kasa wygrana w kasynach $20 000 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19000 z 19595
96.96%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 98
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1800
Ludzie zniszczeni przez innych 0
Zniszczeni kryminaliœci 100
Zniszczeni cz³onkowie gangów 4000
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1443
Zniszczone pojazdy ziemne 500
Zniczone ³odzie 552
Zniszczone helikoptery i samoloty 165
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $14 885 855,00
Liczba przebitych kó³ 104
Liczba strza³ów w g³owê 500
Wywo³ane po¿ary 447
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 18000
Liczba straconych gwiazdek 1400
EfektywnoϾ 100%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 440.00ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 15
Najwiêkszy obrót przy skoku 360º
Unikalne skoki znalezione 70 von 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 von 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:25
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 136.60ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:15
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 157.72ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:40
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 188:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 12:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3715158.46ft
Dystans pokonany na nogach 353079.94ft
Dystans pokonany wp³aw 9718.93ft
Dystans pokonany samochodem 2387465.25ft
Dystans pokonany rowerem 34342.19ft
Dystans pokonany motocyklem 399166.06ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 33968.79ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 61692.11ft
Dystans pokonany samolotem 362425.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 67083.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6216.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 12:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:25
Czas lotu 0:25
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 50
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 80
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 99992
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:00
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:45
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:50
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!