About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Erc
Last Updated: 04/05/06 18:41
Viewed 12635 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.99%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5238)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 800:59
Þaidime praëjusios dienos 1430 dienos
Þaidimas iðsaugotas 232
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $0.00
Suvalgyti patiekalai 250
Perdaþyti automobiliai 22
Gimnastikos salë aplankyta 150
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
131 ið 131 bandymø
100%
Perpurkðti grafitai 100 von 100
100%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 50 von 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5000
Þaidëjo statistikos
Storumas 100%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 100%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $0.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 10
Pasimatymø skaièius 10
Sëkmingø pasimatymø skaièius 300
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 150
Aplankytos prostitutës 25
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 21
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 60.85%
Priklausanèios teritorijos 25
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 25
Verbuoti gaujos nariai 8
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 0
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 644
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $99.999.999,00
Mados biudþetas $58.000,00
Tatuiruoèiø biudþetas $5.000,00
Kirpyklø biudþetas $5.000,00
Prostituèiø biudþetas $28.000,00
Striptizo klubø biudþetas $1.800,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.000.000,00
Maisto biudþetas $100.000,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.005.028,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.000.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $100.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $20.000.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19000 ið 19595
96.96%
Sunaudota sprogmenø (kg) 98
Tavo nuþudyti þmonës 1800
Kitø nuþudyti þmonës 0
Nuþudyti nusikaltëliai 100
Nuþudyti gaujø nariai 4000
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1443
Sunaikinti automobiliai/motociklai 500
Sunaikinti laivai 552
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 165
Pridaryta þalos uþ $14.885.855,00
Perðautos padangos 104
Ðûviai á galvà 500
Sukelti gaisrai 447
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 18000
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1400
Paisekimas 100%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 440.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 15
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 360º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 von 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 von 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:25
Toliausiai ant priekinio rato 136.60ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:15
Toliausiai dviem ratais 157.72ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:40
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 188:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 12:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3715158.46ft
Pësèiomis nueita 353079.94ft
Plaukte nuplaukta 9718.93ft
Automobiliu nuvaþiuota 2387465.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 34342.19ft
Motociklu nuvaþiuota 399166.06ft
Laivu nuplaukta 33968.79ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 61692.11ft
Lëktuvu nuskrista 362425.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 67083.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6216.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 12:00
Laikas su raketine kuprine 0:25
Skrydþiø laikas 0:25
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 50
Sàvadautos merginos 80
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 99992
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:00
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:45
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:50
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!