About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EooN1
Last Updated: 06/25/05 16:10
Viewed 12811 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 31.02%
Ranking kryminalny Jacker (4010)
Ostatnia Wykonana Misja Toreno's Last Flight
Czas grania 15:34
Miniête dni w grze 69 dni
Iloœæ zapisañ gry 114
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 35
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
53 po 76 próbach
69.74%
Zamalowane tagi 15 out of 100
15%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 68.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3460
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 13%
Respekt 28%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 32%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 28%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 23%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 30.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 4
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 7
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 31
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 189
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $14 700,00
Kasa wydana na modê $105,00
Kasa wydana na tatua¿e $70,00
Kasa wydana na fryzjera $1 100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $10 320,00
Kasa wydana na jedzenie $295,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $26 290,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $50 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 41
Liczba sprzedanych ³upów 71
Kasa zarobiona na w³amaniach $19 780,00
Najwiêkszy ³up $5 780,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4868 z 8405
57.92%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 53
Ludzie zniszczeni przez ciebie 802
Ludzie zniszczeni przez innych 145
Zniszczeni kryminaliœci 12
Zniszczeni cz³onkowie gangów 191
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 703
Zniszczone pojazdy ziemne 108
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 90
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 047 620,00
Liczba przebitych kó³ 48
Liczba strza³ów w g³owê 287
Wywo³ane po¿ary 210
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 142
Liczba straconych gwiazdek 112
EfektywnoϾ 69.74%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 243.33ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 517º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 182.81ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 120.18ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 23.40ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1771334.64ft
Dystans pokonany na nogach 201211.25ft
Dystans pokonany wp³aw 796.25ft
Dystans pokonany samochodem 1145525.50ft
Dystans pokonany rowerem 69894.87ft
Dystans pokonany motocyklem 341778.47ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 5944.54ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 2653.76ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 2533.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 996.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:22
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:22
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:01
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $7,00
Podwiezieni pasa¿erowie 1
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 9
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:23
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:36
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:07
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!