About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EooN1
Last Updated: 06/25/05 16:10
Viewed 12736 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 31.02%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4010)
Paskutinë Pereita Misija Toreno's Last Flight
Þaidimo laikas 15:34
Þaidime praëjusios dienos 69 dienos
Þaidimas iðsaugotas 114
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 35
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
53 ið 76 bandymø
69.74%
Perpurkðti grafitai 15 out of 100
15%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 68.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3460
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 13%
Pagarba 28%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 32%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 28%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 23%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 30.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 4
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 7
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 31
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 189
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $14.700,00
Mados biudþetas $105,00
Tatuiruoèiø biudþetas $70,00
Kirpyklø biudþetas $1.100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.320,00
Maisto biudþetas $295,00
Visas apsipirkimo biudþetas $26.290,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $50.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 41
Parduota pavogtø dalykø 71
Vagystëmis uþdirbti pinigai $19.780,00
Didþiausias vagysèiø grobis $5.780,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4868 ið 8405
57.92%
Sunaudota sprogmenø (kg) 53
Tavo nuþudyti þmonës 802
Kitø nuþudyti þmonës 145
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 191
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 703
Sunaikinti automobiliai/motociklai 108
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 90
Pridaryta þalos uþ $1.047.620,00
Perðautos padangos 48
Ðûviai á galvà 287
Sukelti gaisrai 210
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 142
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 112
Paisekimas 69.74%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 243.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 517º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 182.81ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 120.18ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 23.40ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1771334.64ft
Pësèiomis nueita 201211.25ft
Plaukte nuplaukta 796.25ft
Automobiliu nuvaþiuota 1145525.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 69894.87ft
Motociklu nuvaþiuota 341778.47ft
Laivu nuplaukta 5944.54ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 2653.76ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 2533.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 996.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:22
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:22
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $7,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 9
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:36
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:07
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!