About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EooN
Last Updated: 06/21/05 16:28
Viewed 12697 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 10.16%
Nusikaltëlio reitingas Fool (624)
Paskutinë Pereita Misija Madd Dogg's Rhymes
Þaidimo laikas 6:08
Þaidime praëjusios dienos 25 dienos
Þaidimas iðsaugotas 38
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 19
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
18 ið 35 bandymø
51.43%
Perpurkðti grafitai 13 out of 100
13%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 68.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3460
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 12%
Pagarba 6%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 7%
Raumenys 78%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 6%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 3%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 0
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Poor
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Grove Street Families
Uþimtos teritorijos 0
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 11
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 11
Verbuoti gaujos nariai 0
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 19
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 22
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $105,00
Tatuiruoèiø biudþetas $70,00
Kirpyklø biudþetas $200,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.320,00
Maisto biudþetas $158,00
Visas apsipirkimo biudþetas $10.553,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $0,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 30
Parduota pavogtø dalykø 54
Vagystëmis uþdirbti pinigai $14.000,00
Didþiausias vagysèiø grobis $4.500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
617 ið 865
71.33%
Sunaudota sprogmenø (kg) 0
Tavo nuþudyti þmonës 213
Kitø nuþudyti þmonës 53
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 25
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 165
Sunaikinti automobiliai/motociklai 24
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $71.809,00
Perðautos padangos 9
Ðûviai á galvà 68
Sukelti gaisrai 0
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 48
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 48
Paisekimas 51.43%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 136.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 4
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 179º
Rasti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 182.81ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 79.78ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 573298.61ft
Pësèiomis nueita 76313.41ft
Plaukte nuplaukta 0.00ft
Automobiliu nuvaþiuota 341236.97ft
Dviraèiu nuvaþiuota 61155.43ft
Motociklu nuvaþiuota 91062.80ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 2533.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 996.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:22
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:22
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $7,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 0
Geriausias laikas - Lowrider Race 0
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!