About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EnterHome
Last Updated: 07/29/06 19:24
Viewed 11521 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Monster (76230)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 96:32
Miniête dni w grze 481 dni
Iloœæ zapisañ gry 920
Liczba odwiedzin w szpitalu 14
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 198
Przemalowania samochodów 75
Iloœæ odwiedzin na si³owni 25
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 247 próbach
58.7%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5390
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 27%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 79
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 34
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 97.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 98.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 54
Zabici zrekrutowani 19
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 74
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1808
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $9 990 760,00
Kasa wydana na modê $111 925,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 377,00
Kasa wydana na fryzjera $100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $200,00
Kasa wydana na tuning aut $244 709,00
Kasa wydana na jedzenie $1 567,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $10 338 788,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 410 200,00
Kasa wygrana w kasynach $1 418 700,00
Kasa przegrana w kasynach $3 991 500,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 77
Liczba sprzedanych ³upów 80
Kasa zarobiona na w³amaniach $35 240,00
Najwiêkszy ³up $18 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
38895 z 49792
78.11%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 148
Ludzie zniszczeni przez ciebie 13562
Ludzie zniszczeni przez innych 1106
Zniszczeni kryminaliœci 7253
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1774
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 10230
Zniszczone pojazdy ziemne 4266
Zniczone ³odzie 14
Zniszczone helikoptery i samoloty 179
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $23 592 136,00
Liczba przebitych kó³ 557
Liczba strza³ów w g³owê 796
Wywo³ane po¿ary 10928
Policja
Iloœæ ³apówek 24
Liczba zdobytych gwiazdek 899
Liczba straconych gwiazdek 511
EfektywnoϾ 58.7%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 50
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1048º
Unikalne skoki znalezione 16 out of 70
22.86%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1051.39ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:42
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 274.21ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 287.26ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:28
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:53
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 14796546.84ft
Dystans pokonany na nogach 1221840.75ft
Dystans pokonany wp³aw 33959.46ft
Dystans pokonany samochodem 5843147.50ft
Dystans pokonany rowerem 691355.50ft
Dystans pokonany motocyklem 2987068.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 216001.41ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 2630523.00ft
Dystans pokonany samolotem 1011754.56ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 106086.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 54810.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 15:59
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 11:52
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:07
Czas lotu 7:05
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 210
Kryminaliœci zabici w Vigilante 7383
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 144
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 132
Kasa zarobiona w taksówce $8 957,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 470,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $8 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 30
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:54
Dostarczone paczki 134
Pstrykniête zdjêcia 91
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 41
BMX Najlepszy czas 2:46
NRG-500 Najlepszy czas 2:31
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:44
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:38
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:51
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:44
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:20
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:42
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:07
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:38
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:53
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:51
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:23
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:26
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:12
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:23
Najlepszy czas w World War Aces 2:10
Najlepszy czas w Barnstorming 4:57
Najlepszy czas w Military Service 7:11
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:17
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:17
Najlepszy czas w Heli Hell 4:13

Get Stats Like These!