About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EnterHome
Last Updated: 07/29/06 19:24
Viewed 11484 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Monster (76230)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 96:32
Þaidime praëjusios dienos 481 dienos
Þaidimas iðsaugotas 920
Apsilankymai ligoninëje 14
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 198
Perdaþyti automobiliai 75
Gimnastikos salë aplankyta 25
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 247 bandymø
58.7%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5390
Þaidëjo statistikos
Storumas 27%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 79
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 34
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 97.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 98.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 54
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 19
Viso nuþudyta gaujø nariø 74
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1808
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $9.990.760,00
Mados biudþetas $111.925,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.377,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $200,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $244.709,00
Maisto biudþetas $1.567,00
Visas apsipirkimo biudþetas $10.338.788,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.410.200,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.418.700,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $3.991.500,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $200.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 77
Parduota pavogtø dalykø 80
Vagystëmis uþdirbti pinigai $35.240,00
Didþiausias vagysèiø grobis $18.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
38895 ið 49792
78.11%
Sunaudota sprogmenø (kg) 148
Tavo nuþudyti þmonës 13562
Kitø nuþudyti þmonës 1106
Nuþudyti nusikaltëliai 7253
Nuþudyti gaujø nariai 1774
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 10230
Sunaikinti automobiliai/motociklai 4266
Sunaikinti laivai 14
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 179
Pridaryta þalos uþ $23.592.136,00
Perðautos padangos 557
Ðûviai á galvà 796
Sukelti gaisrai 10928
Policija
policijos kyðiai 24
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 899
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 511
Paisekimas 58.7%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 50
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1048º
Rasti unikalûs ðuoliai 16 out of 70
22.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1051.39ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:42
Toliausiai ant priekinio rato 274.21ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 287.26ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:28
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:53
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 14796546.84ft
Pësèiomis nueita 1221840.75ft
Plaukte nuplaukta 33959.46ft
Automobiliu nuvaþiuota 5843147.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 691355.50ft
Motociklu nuvaþiuota 2987068.00ft
Laivu nuplaukta 216001.41ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 2630523.00ft
Lëktuvu nuskrista 1011754.56ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 106086.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 54810.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 15:59
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 11:52
Laikas su raketine kuprine 1:07
Skrydþiø laikas 7:05
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 210
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 7383
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 144
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 132
Taksi uþdirbti pinigai $8.957,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.470,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.700,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 30
Karjere uþtruktas laikas 20:54
Pristatyti siuntiniai 134
Padarytos nuotraukos 91
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 41
BMX geriausias laikas 2:46
NRG-500 geriausias laikas 2:31
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:44
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:38
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:51
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:44
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:20
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:42
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:07
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:04
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:38
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:53
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:51
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:23
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:26
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:12
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:23
Geriausias laikas - World War Aces 2:10
Geriausias laikas - Barnstorming 4:57
Geriausias laikas - Military Service 7:11
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:17
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:17
Geriausias laikas - Heli Hell 4:13

Get Stats Like These!