About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ensign_Riles
Last Updated: 08/01/05 22:26
Viewed 13036 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 70.05%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9624)
Ostatnia Wykonana Misja Dirtbike Danger
Czas grania 62:39
Miniête dni w grze 241 dni
Iloœæ zapisañ gry 328
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 76
Przemalowania samochodów 15
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
99 po 156 próbach
63.46%
Zamalowane tagi 18 out of 100
18%
Zrobione zdjêcia 49 out of 50
98%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 4 out of 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 53.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 300
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 18%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 96%
Pojemnoœæ p³uc 55%
Seksapil 20%
Musku³y 64%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 91%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 32
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 20
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 29.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 98.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 8
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 15
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 63
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 643
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $3 920,00
Kasa wydana na modê $99 086,00
Kasa wydana na tatua¿e $670,00
Kasa wydana na fryzjera $250,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $350,00
Kasa wydana na jedzenie $722,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $104 848,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $799 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $11 678 709,00
Kasa wygrana w kasynach $16 675 228,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $560 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $480 000,00
Iloœc zrabowanych domów 13
Liczba sprzedanych ³upów 33
Kasa zarobiona na w³amaniach $7 900,00
Najwiêkszy ³up $4 500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9900 z 17953
55.14%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 100
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3595
Ludzie zniszczeni przez innych 509
Zniszczeni kryminaliœci 801
Zniszczeni cz³onkowie gangów 596
Zabicia od ostatniego zapisania gry 1
Zanotowane zabójstwa 3087
Zniszczone pojazdy ziemne 933
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 94
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 663 185,00
Liczba przebitych kó³ 252
Liczba strza³ów w g³owê 883
Wywo³ane po¿ary 386
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 536
Liczba straconych gwiazdek 360
EfektywnoϾ 63.46%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 230.00ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 525º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1042.35ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 122.58ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 159.96ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:03
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:08
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6175507.43ft
Dystans pokonany na nogach 869766.56ft
Dystans pokonany wp³aw 26681.74ft
Dystans pokonany samochodem 3049458.25ft
Dystans pokonany rowerem 188252.44ft
Dystans pokonany motocyklem 1331290.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 56526.46ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 118071.69ft
Dystans pokonany samolotem 487320.16ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 38083.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 10056.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 5:33
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:54
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:23
Czas lotu 1:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 61
Kryminaliœci zabici w Vigilante 666
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $222,00
Podwiezieni pasa¿erowie 4
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 485,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 14 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 131
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:08
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:52
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:42
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:49
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:09
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:11
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 4
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 3:26
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 5
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:15
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!