About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ensign_Riles
Last Updated: 08/01/05 22:26
Viewed 13073 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 70.05%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9624)
Paskutinë Pereita Misija Dirtbike Danger
Þaidimo laikas 62:39
Þaidime praëjusios dienos 241 dienos
Þaidimas iðsaugotas 328
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 76
Perdaþyti automobiliai 15
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
99 ið 156 bandymø
63.46%
Perpurkðti grafitai 18 out of 100
18%
Nuotraukos 49 out of 50
98%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 53.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 300
Þaidëjo statistikos
Storumas 18%
Iðtvermë 100%
Pagarba 96%
Plauèiø talpa 55%
Seksualumas 20%
Raumenys 64%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 91%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 32
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 20
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 29.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 98.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 8
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 15
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 63
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 643
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $3.920,00
Mados biudþetas $99.086,00
Tatuiruoèiø biudþetas $670,00
Kirpyklø biudþetas $250,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $350,00
Maisto biudþetas $722,00
Visas apsipirkimo biudþetas $104.848,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $799.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $11.678.709,00
Loðimuose laimëti pinigai $16.675.228,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $560.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $480.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 13
Parduota pavogtø dalykø 33
Vagystëmis uþdirbti pinigai $7.900,00
Didþiausias vagysèiø grobis $4.500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9900 ið 17953
55.14%
Sunaudota sprogmenø (kg) 100
Tavo nuþudyti þmonës 3595
Kitø nuþudyti þmonës 509
Nuþudyti nusikaltëliai 801
Nuþudyti gaujø nariai 596
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 1
Viso teisëtø nuþudymø 3087
Sunaikinti automobiliai/motociklai 933
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 94
Pridaryta þalos uþ $4.663.185,00
Perðautos padangos 252
Ðûviai á galvà 883
Sukelti gaisrai 386
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 536
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 360
Paisekimas 63.46%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 230.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 525º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1042.35ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:09
Toliausiai ant priekinio rato 122.58ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 159.96ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:03
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:08
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6175507.43ft
Pësèiomis nueita 869766.56ft
Plaukte nuplaukta 26681.74ft
Automobiliu nuvaþiuota 3049458.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 188252.44ft
Motociklu nuvaþiuota 1331290.13ft
Laivu nuplaukta 56526.46ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 118071.69ft
Lëktuvu nuskrista 487320.16ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 38083.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 10056.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:33
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:54
Laikas su raketine kuprine 1:23
Skrydþiø laikas 1:02
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 61
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 666
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $222,00
Nuveþti keleiviai 4
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.485,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 14 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 131
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:08
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:52
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:42
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:49
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:09
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:11
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 4
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:26
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 5
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:15
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!