About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EnsconcE
Last Updated: 10/02/05 12:28
Viewed 11606 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 82.35%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8333)
Ostatnia Wykonana Misja Freeway
Czas grania 47:42
Miniête dni w grze 173 dni
Iloœæ zapisañ gry 179
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 23
Przemalowania samochodów 33
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
116 po 226 próbach
51.33%
Zamalowane tagi 43 out of 100
43%
Zrobione zdjêcia 13 out of 50
26%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2620
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 21%
Musku³y 71%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 42
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 20
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 75
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 29
Zabici zrekrutowani 17
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 43
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2569
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $143 460,00
Kasa wydana na modê $9 299,00
Kasa wydana na tatua¿e $450,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $53 714,00
Kasa wydana na jedzenie $230,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $204 153,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14281 z 24354
58.64%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 116
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4159
Ludzie zniszczeni przez innych 497
Zniszczeni kryminaliœci 18
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2483
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3212
Zniszczone pojazdy ziemne 579
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 126
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 164 803,00
Liczba przebitych kó³ 197
Liczba strza³ów w g³owê 3031
Wywo³ane po¿ary 368
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 463
Liczba straconych gwiazdek 349
EfektywnoϾ 51.33%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 316.67ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 347º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1634.32ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:41
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 156.45ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:04
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:51
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7043079.68ft
Dystans pokonany na nogach 638973.94ft
Dystans pokonany wp³aw 10567.41ft
Dystans pokonany samochodem 3377074.75ft
Dystans pokonany rowerem 107706.42ft
Dystans pokonany motocyklem 1886795.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 32002.77ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 52201.54ft
Dystans pokonany samolotem 836391.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 101366.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:39
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 1:22
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 71
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 21
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:58
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:40
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:52
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:24
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:15
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:53
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:28
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:24
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!