About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EnsconcE
Last Updated: 10/02/05 12:28
Viewed 11597 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 82.35%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8333)
Paskutinë Pereita Misija Freeway
Þaidimo laikas 47:42
Þaidime praëjusios dienos 173 dienos
Þaidimas iðsaugotas 179
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 23
Perdaþyti automobiliai 33
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
116 ið 226 bandymø
51.33%
Perpurkðti grafitai 43 out of 100
43%
Nuotraukos 13 out of 50
26%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2620
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 21%
Raumenys 71%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 42
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 20
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 75
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 29
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 17
Viso nuþudyta gaujø nariø 43
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2569
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $143.460,00
Mados biudþetas $9.299,00
Tatuiruoèiø biudþetas $450,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $53.714,00
Maisto biudþetas $230,00
Visas apsipirkimo biudþetas $204.153,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.800,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14281 ið 24354
58.64%
Sunaudota sprogmenø (kg) 116
Tavo nuþudyti þmonës 4159
Kitø nuþudyti þmonës 497
Nuþudyti nusikaltëliai 18
Nuþudyti gaujø nariai 2483
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3212
Sunaikinti automobiliai/motociklai 579
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 126
Pridaryta þalos uþ $2.164.803,00
Perðautos padangos 197
Ðûviai á galvà 3031
Sukelti gaisrai 368
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 463
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 349
Paisekimas 51.33%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 316.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 347º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1634.32ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:41
Toliausiai ant priekinio rato 156.45ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:04
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:51
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7043079.68ft
Pësèiomis nueita 638973.94ft
Plaukte nuplaukta 10567.41ft
Automobiliu nuvaþiuota 3377074.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 107706.42ft
Motociklu nuvaþiuota 1886795.00ft
Laivu nuplaukta 32002.77ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 52201.54ft
Lëktuvu nuskrista 836391.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 101366.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:39
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 1:22
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.200,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 71
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 21
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:58
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:51
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:40
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:52
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:24
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:15
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:53
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:28
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:26
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:24
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!