About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ellanek
Last Updated: 08/26/09 14:54
Viewed 10884 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9594)
Ostatnia Wykonana Misja Military Service
Czas grania 55:11
Miniête dni w grze 295 dni
Iloœæ zapisañ gry 627
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 16
Przemalowania samochodów 50
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 208 próbach
69.23%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 83.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4360
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 98%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 100%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 55
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 52
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 66
Zabici zrekrutowani 34
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 47
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1642
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $206 400,00
Kasa wydana na modê $23 835,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $8 460,00
Kasa wydana na jedzenie $160,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $237 205,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 004 580,00
Kasa wygrana w kasynach $4 551 620,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19831 z 27766
71.42%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 78
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3280
Ludzie zniszczeni przez innych 371
Zniszczeni kryminaliœci 217
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1595
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2957
Zniszczone pojazdy ziemne 501
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 111
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 049 524,00
Liczba przebitych kó³ 342
Liczba strza³ów w g³owê 1532
Wywo³ane po¿ary 360
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 391
Liczba straconych gwiazdek 267
EfektywnoϾ 69.23%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1118º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1587.94ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:54
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 206.15ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 224.74ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:53
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:35
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8909273.94ft
Dystans pokonany na nogach 684441.94ft
Dystans pokonany wp³aw 19739.60ft
Dystans pokonany samochodem 4405176.50ft
Dystans pokonany rowerem 189345.52ft
Dystans pokonany motocyklem 1437951.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 89923.82ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 500707.22ft
Dystans pokonany samolotem 1384204.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 197783.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 27:40
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:33
Czas lotu 2:34
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 21
Kryminaliœci zabici w Vigilante 186
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 284,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 605,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $7 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:33
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 60
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 32
BMX Najlepszy czas 1:34
NRG-500 Najlepszy czas 2:07
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:54
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:21
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:45
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:52
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:21
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:06
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:57
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:52
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:24
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:16
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:37
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:48
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:33
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:07
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:15
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:02
Najlepszy czas w World War Aces 2:06
Najlepszy czas w Barnstorming 5:04
Najlepszy czas w Military Service 4:11
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:01
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 2:59
Najlepszy czas w Heli Hell 4:00

Get Stats Like These!