About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ellanek
Last Updated: 08/26/09 14:54
Viewed 10883 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9594)
Paskutinë Pereita Misija Military Service
Þaidimo laikas 55:11
Þaidime praëjusios dienos 295 dienos
Þaidimas iðsaugotas 627
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 16
Perdaþyti automobiliai 50
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 208 bandymø
69.23%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 83.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4360
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 98%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 100%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 55
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 52
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 66
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 34
Viso nuþudyta gaujø nariø 47
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1642
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $206.400,00
Mados biudþetas $23.835,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $8.460,00
Maisto biudþetas $160,00
Visas apsipirkimo biudþetas $237.205,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.004.580,00
Loðimuose laimëti pinigai $4.551.620,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19831 ið 27766
71.42%
Sunaudota sprogmenø (kg) 78
Tavo nuþudyti þmonës 3280
Kitø nuþudyti þmonës 371
Nuþudyti nusikaltëliai 217
Nuþudyti gaujø nariai 1595
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2957
Sunaikinti automobiliai/motociklai 501
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 111
Pridaryta þalos uþ $2.049.524,00
Perðautos padangos 342
Ðûviai á galvà 1532
Sukelti gaisrai 360
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 391
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 267
Paisekimas 69.23%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 29
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1118º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1587.94ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:54
Toliausiai ant priekinio rato 206.15ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 224.74ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:53
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:35
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8909273.94ft
Pësèiomis nueita 684441.94ft
Plaukte nuplaukta 19739.60ft
Automobiliu nuvaþiuota 4405176.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 189345.52ft
Motociklu nuvaþiuota 1437951.38ft
Laivu nuplaukta 89923.82ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 500707.22ft
Lëktuvu nuskrista 1384204.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 197783.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 27:40
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:33
Skrydþiø laikas 2:34
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 21
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 186
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.284,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.605,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $7.800,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 19:33
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 60
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 32
BMX geriausias laikas 1:34
NRG-500 geriausias laikas 2:07
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:29
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:54
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:51
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:45
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:52
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:21
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:27
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:06
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:57
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:52
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:24
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:16
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:37
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:48
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:33
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:07
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:13
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:15
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:02
Geriausias laikas - World War Aces 2:06
Geriausias laikas - Barnstorming 5:04
Geriausias laikas - Military Service 4:11
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:01
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 2:59
Geriausias laikas - Heli Hell 4:00

Get Stats Like These!