About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: El_Mariachi
Last Updated: 10/07/05 14:50
Viewed 11566 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 82.89%
Ranking kryminalny Shooter (7216)
Ostatnia Wykonana Misja Chopper Checkpoint
Czas grania 43:23
Miniête dni w grze 185 dni
Iloœæ zapisañ gry 300
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 920
Liczba zjedzonych posi³ków 43
Przemalowania samochodów 21
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
119 po 208 próbach
57.21%
Zamalowane tagi 31 out of 100
31%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 46 out of 50
92%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5420
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 2%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 37%
Musku³y 96%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 64%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 95%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 14.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 31
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 58.49%
Utrzymane terytoria 31
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 31
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 76
Zabici zrekrutowani 20
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 77
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 977
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $233 100,00
Kasa wydana na modê $2 875,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 210,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $6 910,00
Kasa wydana na jedzenie $86,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $244 581,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 308,00
Kasa wygrana w kasynach $1 900,00
Kasa przegrana w kasynach $408,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 500,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $500,00
Iloœc zrabowanych domów 15
Liczba sprzedanych ³upów 38
Kasa zarobiona na w³amaniach $14 200,00
Najwiêkszy ³up $9 680,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11228 z 18559
60.5%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 100
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2535
Ludzie zniszczeni przez innych 336
Zniszczeni kryminaliœci 19
Zniszczeni cz³onkowie gangów 968
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2217
Zniszczone pojazdy ziemne 590
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 111
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 953 778,00
Liczba przebitych kó³ 126
Liczba strza³ów w g³owê 1248
Wywo³ane po¿ary 420
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 345
Liczba straconych gwiazdek 209
EfektywnoϾ 57.21%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 1876.00m
Najwy¿szy skok 33
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1614º
Unikalne skoki znalezione 17 out of 70
24.29%
Unikalne skoki wykonane 12 out of 70
17.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 213.77m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 39.37m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 38.54m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1847624.96m
Dystans pokonany na nogach 159645.84m
Dystans pokonany wp³aw 3592.75m
Dystans pokonany samochodem 860769.63m
Dystans pokonany rowerem 51980.25m
Dystans pokonany motocyklem 360297.09m
Dystans pokonany ³odzi¹ 17633.37m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 46343.62m
Dystans pokonany samolotem 326147.41m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 12919.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 8296.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:12
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:09
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:52
Czas lotu 1:47
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 148
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 131
Kasa zarobiona w taksówce $8 344,00
Podwiezieni pasa¿erowie 33
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 245,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $8 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 6 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:42
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 25
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:56
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 3
Najlepszy czas w City Circuit 1:57
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:30
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:40
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:19
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 6
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:58
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:18
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:20
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:32
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:23
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:35
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!