About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: El_Mariachi
Last Updated: 10/07/05 14:50
Viewed 11569 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 82.89%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7216)
Paskutinë Pereita Misija Chopper Checkpoint
Þaidimo laikas 43:23
Þaidime praëjusios dienos 185 dienos
Þaidimas iðsaugotas 300
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 920
Suvalgyti patiekalai 43
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
119 ið 208 bandymø
57.21%
Perpurkðti grafitai 31 out of 100
31%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 46 out of 50
92%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5420
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 37%
Raumenys 96%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 64%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 95%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 14.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 31
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 58.49%
Priklausanèios teritorijos 31
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 31
Verbuoti gaujos nariai 76
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 20
Viso nuþudyta gaujø nariø 77
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 977
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $233.100,00
Mados biudþetas $2.875,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.210,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.910,00
Maisto biudþetas $86,00
Visas apsipirkimo biudþetas $244.581,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.308,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.900,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $408,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.500,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $500,00
Apiplëðtø namø skaièius 15
Parduota pavogtø dalykø 38
Vagystëmis uþdirbti pinigai $14.200,00
Didþiausias vagysèiø grobis $9.680,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11228 ið 18559
60.5%
Sunaudota sprogmenø (kg) 100
Tavo nuþudyti þmonës 2535
Kitø nuþudyti þmonës 336
Nuþudyti nusikaltëliai 19
Nuþudyti gaujø nariai 968
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2217
Sunaikinti automobiliai/motociklai 590
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 111
Pridaryta þalos uþ $1.953.778,00
Perðautos padangos 126
Ðûviai á galvà 1248
Sukelti gaisrai 420
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 345
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 209
Paisekimas 57.21%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1876.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 33
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1614º
Rasti unikalûs ðuoliai 17 out of 70
24.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 213.77m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 39.37m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 38.54m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1847624.96m
Pësèiomis nueita 159645.84m
Plaukte nuplaukta 3592.75m
Automobiliu nuvaþiuota 860769.63m
Dviraèiu nuvaþiuota 51980.25m
Motociklu nuvaþiuota 360297.09m
Laivu nuplaukta 17633.37m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 46343.62m
Lëktuvu nuskrista 326147.41m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 12919.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 8296.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:12
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:09
Laikas su raketine kuprine 0:52
Skrydþiø laikas 1:47
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 148
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 131
Taksi uþdirbti pinigai $8.344,00
Nuveþti keleiviai 33
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.245,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.700,00
Eksportuoti automobiliai 6 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:42
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 25
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0:56
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 3
Geriausias laikas - City Circuit 1:57
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:30
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:40
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:19
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 6
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:58
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:18
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:20
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:32
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:23
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:35
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!