About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: ElWzrd
Last Updated: 06/25/05 20:28
Viewed 12818 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 16.58%
Ranking kryminalny Dry Snitch (136)
Ostatnia Wykonana Misja Badlands
Czas grania 8:18
Miniête dni w grze 32 dni
Iloœæ zapisañ gry 23
Liczba odwiedzin w szpitalu 8
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 41
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 62
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
28 po 41 próbach
68.29%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4810
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 80%
Respekt 16%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 19%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 10%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 10%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 21.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Poor
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 2
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 13
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 2
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 105
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $200,00
Kasa wydana na modê $805,00
Kasa wydana na tatua¿e $50,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $22,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $1 500,00
Kasa wydana na jedzenie $82,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $3 237,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $20 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $25 000,00
Kasa wygrana w kasynach $75 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $60 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
1802 z 4001
45.04%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 35
Ludzie zniszczeni przez ciebie 388
Ludzie zniszczeni przez innych 100
Zniszczeni kryminaliœci 0
Zniszczeni cz³onkowie gangów 80
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 301
Zniszczone pojazdy ziemne 53
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 1
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $161 854,00
Liczba przebitych kó³ 36
Liczba strza³ów w g³owê 82
Wywo³ane po¿ary 39
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 42
Liczba straconych gwiazdek 32
EfektywnoϾ 68.29%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn No INSANE stunts completed
Najd³uszy skok 133.33ft
Najwy¿szy skok 4
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 184º
Unikalne skoki znalezione 1 out of 70
1.43%
Unikalne skoki wykonane 0 out of 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 233.42ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 140.41ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 710906.59ft
Dystans pokonany na nogach 65763.57ft
Dystans pokonany wp³aw 0.00ft
Dystans pokonany samochodem 394858.03ft
Dystans pokonany rowerem 21567.39ft
Dystans pokonany motocyklem 125024.27ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 95666.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8026.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:06
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 1
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:50
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!