About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: ElBarto86
Last Updated: 10/18/05 10:24
Viewed 11610 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 91.98%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8784)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 83:04
Miniête dni w grze 347 dni
Iloœæ zapisañ gry 350
Liczba odwiedzin w szpitalu 81
Razy utopiony 0
Szczêœcie 340
Liczba zjedzonych posi³ków 68
Przemalowania samochodów 42
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
137 po 315 próbach
43.49%
Zamalowane tagi 50 out of 100
50%
Zrobione zdjêcia 26 out of 50
52%
Zebrane podkowy 17 out of 50
34%
Zebrane ostrygi 19 out of 50
38%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 7
Najdalszy skok na rowerze 147.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3700
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 84%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 51%
Musku³y 87%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 18
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 3.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 39.00%
Postêp z Millie 43.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 23
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 62
Zabici zrekrutowani 27
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 56
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 976
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $294 420,00
Kasa wydana na modê $7 592,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 550,00
Kasa wydana na fryzjera $1 300,00
Kasa wydana na dziwki $24,00
Kasa wydana na klub striptizerski $160,00
Kasa wydana na tuning aut $29 145,00
Kasa wydana na jedzenie $625,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $332 782,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $919 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 635,00
Kasa wygrana w kasynach $7 710,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $5 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $250,00
Iloœc zrabowanych domów 5
Liczba sprzedanych ³upów 10
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 160,00
Najwiêkszy ³up $980,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17879 z 27547
64.9%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 227
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3514
Ludzie zniszczeni przez innych 988
Zniszczeni kryminaliœci 196
Zniszczeni cz³onkowie gangów 849
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 0
Zniszczone pojazdy ziemne 1343
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 156
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 938 076,00
Liczba przebitych kó³ 295
Liczba strza³ów w g³owê 823
Wywo³ane po¿ary 521
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 1440
Liczba straconych gwiazdek 1088
EfektywnoϾ 43.49%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6266.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 826º
Unikalne skoki znalezione 30 out of 70
42.86%
Unikalne skoki wykonane 19 out of 70
27.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 273.77ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 211.97ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 56.66ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:21
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:21
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12066168.4ft
Dystans pokonany na nogach 1118607.00ft
Dystans pokonany wp³aw 37505.58ft
Dystans pokonany samochodem 7000327.50ft
Dystans pokonany rowerem 246544.97ft
Dystans pokonany motocyklem 2159983.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 127251.70ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2732.57ft
Dystans pokonany helikopterem 352737.44ft
Dystans pokonany samolotem 1011134.56ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 7483.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1860.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:10
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:44
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 2:29
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 133
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 140
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $7 649,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 250,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 9
Kasa zarobiona jako alfons $20 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 23 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:47
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 99
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 21
BMX Najlepszy czas 2:38
NRG-500 Najlepszy czas 2:25
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:21
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:55
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:22
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:59
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:56
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:52
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:18
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:49
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:25
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:12
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:13
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:01
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:19
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:12
Najlepszy czas w World War Aces 3:02
Najlepszy czas w Barnstorming 5:37
Najlepszy czas w Military Service 15:12
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:01
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:06
Najlepszy czas w Heli Hell 7:12

Get Stats Like These!