About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: ElBarto86
Last Updated: 10/18/05 10:24
Viewed 11626 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 91.98%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8784)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 83:04
Þaidime praëjusios dienos 347 dienos
Þaidimas iðsaugotas 350
Apsilankymai ligoninëje 81
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 340
Suvalgyti patiekalai 68
Perdaþyti automobiliai 42
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
137 ið 315 bandymø
43.49%
Perpurkðti grafitai 50 out of 100
50%
Nuotraukos 26 out of 50
52%
Surinktos pasagos 17 out of 50
34%
Surinktos kriauklës 19 out of 50
38%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 7
Tolimiausias metimas 147.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3700
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 84%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 51%
Raumenys 87%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 18
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 3.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 39.00%
Progresas su Millie 43.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 23
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 62
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 27
Viso nuþudyta gaujø nariø 56
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 976
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $294.420,00
Mados biudþetas $7.592,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.550,00
Kirpyklø biudþetas $1.300,00
Prostituèiø biudþetas $24,00
Striptizo klubø biudþetas $160,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $29.145,00
Maisto biudþetas $625,00
Visas apsipirkimo biudþetas $332.782,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.000,00
Nuosavybës biudþetas $919.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.635,00
Loðimuose laimëti pinigai $7.710,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $5.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $250,00
Apiplëðtø namø skaièius 5
Parduota pavogtø dalykø 10
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.160,00
Didþiausias vagysèiø grobis $980,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17879 ið 27547
64.9%
Sunaudota sprogmenø (kg) 227
Tavo nuþudyti þmonës 3514
Kitø nuþudyti þmonës 988
Nuþudyti nusikaltëliai 196
Nuþudyti gaujø nariai 849
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1343
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 156
Pridaryta þalos uþ $3.938.076,00
Perðautos padangos 295
Ðûviai á galvà 823
Sukelti gaisrai 521
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1440
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1088
Paisekimas 43.49%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6266.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 826º
Rasti unikalûs ðuoliai 30 out of 70
42.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 19 out of 70
27.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 273.77ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 211.97ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 56.66ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:21
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:21
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12066168.4ft
Pësèiomis nueita 1118607.00ft
Plaukte nuplaukta 37505.58ft
Automobiliu nuvaþiuota 7000327.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 246544.97ft
Motociklu nuvaþiuota 2159983.75ft
Laivu nuplaukta 127251.70ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2732.57ft
Sraigtasparniu nuskrista 352737.44ft
Lëktuvu nuskrista 1011134.56ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 7483.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1860.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:10
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:44
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 2:29
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 133
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 140
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $7.649,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.250,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 9
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $20.400,00
Eksportuoti automobiliai 23 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 19:47
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 99
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 21
BMX geriausias laikas 2:38
NRG-500 geriausias laikas 2:25
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:21
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:55
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:22
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:59
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:56
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:52
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:18
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:49
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:25
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:12
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:13
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:01
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:19
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:12
Geriausias laikas - World War Aces 3:02
Geriausias laikas - Barnstorming 5:37
Geriausias laikas - Military Service 15:12
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:01
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:06
Geriausias laikas - Heli Hell 7:12

Get Stats Like These!