About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Eftalou
Last Updated: 08/26/05 12:09
Viewed 13361 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8464)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 60:37
Miniête dni w grze 237 dni
Iloœæ zapisañ gry 319
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 106
Przemalowania samochodów 41
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 198 próbach
73.23%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3970
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 15%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 7%
Musku³y 99%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 28.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 9.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 30
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 56.60%
Utrzymane terytoria 30
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 30
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 117
Zabici zrekrutowani 47
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 93
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1115
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $16 800,00
Kasa wydana na modê $125,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $350,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 000,00
Kasa wydana na jedzenie $673,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $19 448,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 019 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 4
Liczba sprzedanych ³upów 4
Kasa zarobiona na w³amaniach $320,00
Najwiêkszy ³up $320,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11633 z 21333
54.53%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 114
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2676
Ludzie zniszczeni przez innych 569
Zniszczeni kryminaliœci 115
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1050
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2283
Zniszczone pojazdy ziemne 784
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 126
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 695 476,00
Liczba przebitych kó³ 198
Liczba strza³ów w g³owê 448
Wywo³ane po¿ary 477
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 455
Liczba straconych gwiazdek 359
EfektywnoϾ 73.23%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1158º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2440.33ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:22
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 118.98ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 179.91ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:37
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:18
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9994156.77ft
Dystans pokonany na nogach 723890.94ft
Dystans pokonany wp³aw 29798.05ft
Dystans pokonany samochodem 5329492.00ft
Dystans pokonany rowerem 214628.97ft
Dystans pokonany motocyklem 2025915.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 222835.20ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2500.75ft
Dystans pokonany helikopterem 187666.14ft
Dystans pokonany samolotem 1219225.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 8646.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 29556.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 18:12
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:40
Czas lotu 2:12
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 90
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 106
Kasa zarobiona w taksówce $11 212,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 145,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:13
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 77
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 2:43
NRG-500 Najlepszy czas 2:06
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:33
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:35
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:23
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:35
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:18
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:51
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:14
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:10
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:39
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:46
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:22
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:59
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:14
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:32
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:07
Najlepszy czas w World War Aces 3:58
Najlepszy czas w Barnstorming 6:36
Najlepszy czas w Military Service 6:21
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:13
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:05
Najlepszy czas w Heli Hell 7:18

Get Stats Like These!