About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Eftalou
Last Updated: 08/26/05 12:09
Viewed 13365 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8464)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 60:37
Þaidime praëjusios dienos 237 dienos
Þaidimas iðsaugotas 319
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 106
Perdaþyti automobiliai 41
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 198 bandymø
73.23%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3970
Þaidëjo statistikos
Storumas 15%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 7%
Raumenys 99%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 28.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 9.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 30
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 56.60%
Priklausanèios teritorijos 30
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 30
Verbuoti gaujos nariai 117
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 47
Viso nuþudyta gaujø nariø 93
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1115
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $16.800,00
Mados biudþetas $125,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $350,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.000,00
Maisto biudþetas $673,00
Visas apsipirkimo biudþetas $19.448,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.019.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 4
Parduota pavogtø dalykø 4
Vagystëmis uþdirbti pinigai $320,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11633 ið 21333
54.53%
Sunaudota sprogmenø (kg) 114
Tavo nuþudyti þmonës 2676
Kitø nuþudyti þmonës 569
Nuþudyti nusikaltëliai 115
Nuþudyti gaujø nariai 1050
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2283
Sunaikinti automobiliai/motociklai 784
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 126
Pridaryta þalos uþ $2.695.476,00
Perðautos padangos 198
Ðûviai á galvà 448
Sukelti gaisrai 477
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 455
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 359
Paisekimas 73.23%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1158º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2440.33ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:22
Toliausiai ant priekinio rato 118.98ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 179.91ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:37
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:18
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9994156.77ft
Pësèiomis nueita 723890.94ft
Plaukte nuplaukta 29798.05ft
Automobiliu nuvaþiuota 5329492.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 214628.97ft
Motociklu nuvaþiuota 2025915.75ft
Laivu nuplaukta 222835.20ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2500.75ft
Sraigtasparniu nuskrista 187666.14ft
Lëktuvu nuskrista 1219225.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 8646.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 29556.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 18:12
Laikas su raketine kuprine 0:40
Skrydþiø laikas 2:12
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 90
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 106
Taksi uþdirbti pinigai $11.212,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.145,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.600,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:13
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 77
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 2:43
NRG-500 geriausias laikas 2:06
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:33
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:35
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:51
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:48
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:35
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:18
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:51
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:14
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:10
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:39
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:46
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:22
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:59
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:14
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:32
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:07
Geriausias laikas - World War Aces 3:58
Geriausias laikas - Barnstorming 6:36
Geriausias laikas - Military Service 6:21
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:13
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:05
Geriausias laikas - Heli Hell 7:18

Get Stats Like These!