About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EdziuKosiara
Last Updated: 07/03/05 12:35
Viewed 12338 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (16161)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 58:43
Miniête dni w grze 247 dni
Iloœæ zapisañ gry 388
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 20
Przemalowania samochodów 14
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 249 próbach
58.63%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 16
Najdalszy skok na rowerze 104.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3300
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 72%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 8
Postêp z Denise 34.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 31.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 93
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1846
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 580,00
Kasa wydana na modê $148,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $350,00
Kasa wydana na dziwki $140,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 580,00
Kasa wydana na jedzenie $40,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $5 698,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $35,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $35,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 6
Kasa zarobiona na w³amaniach $360,00
Najwiêkszy ³up $180,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
33708 z 51738
65.15%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 398
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5810
Ludzie zniszczeni przez innych 607
Zniszczeni kryminaliœci 181
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1847
Zabicia od ostatniego zapisania gry 31
Zanotowane zabójstwa 5268
Zniszczone pojazdy ziemne 1808
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 277
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $10 053 704,00
Liczba przebitych kó³ 322
Liczba strza³ów w g³owê 1474
Wywo³ane po¿ary 1534
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 757
Liczba straconych gwiazdek 392
EfektywnoϾ 58.63%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6266.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 4
Najwiêkszy obrót przy skoku 1087º
Unikalne skoki znalezione 32 out of 70
45.71%
Unikalne skoki wykonane 24 out of 70
34.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 890.87ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 103.97ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 197.97ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:15
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 27:53
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7967877.49ft
Dystans pokonany na nogach 877390.31ft
Dystans pokonany wp³aw 41944.06ft
Dystans pokonany samochodem 4382943.00ft
Dystans pokonany rowerem 326632.06ft
Dystans pokonany motocyklem 1405035.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 84947.39ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1206.63ft
Dystans pokonany helikopterem 203634.27ft
Dystans pokonany samolotem 641860.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 2283.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:20
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:14
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:15
Czas lotu 1:28
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 91
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 046,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $28 720,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 18:52
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 102
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 35
BMX Najlepszy czas 2:29
NRG-500 Najlepszy czas 2:47
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 10:33
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:56
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:04
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:49
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:24
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:57
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:10
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:02
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:51
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:17
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:37
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:17
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:27
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:20
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:25
Najlepszy czas w World War Aces 2:34
Najlepszy czas w Barnstorming 5:16
Najlepszy czas w Military Service 5:57
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:42
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:52
Najlepszy czas w Heli Hell 7:53

Get Stats Like These!