About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EdziuKosiara
Last Updated: 07/03/05 12:35
Viewed 12319 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (16161)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 58:43
Þaidime praëjusios dienos 247 dienos
Þaidimas iðsaugotas 388
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 20
Perdaþyti automobiliai 14
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 249 bandymø
58.63%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 16
Tolimiausias metimas 104.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3300
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 72%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 8
Progresas su Denise 34.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 31.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 93
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1846
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.580,00
Mados biudþetas $148,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $350,00
Prostituèiø biudþetas $140,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.580,00
Maisto biudþetas $40,00
Visas apsipirkimo biudþetas $5.698,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $35,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $35,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 6
Vagystëmis uþdirbti pinigai $360,00
Didþiausias vagysèiø grobis $180,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
33708 ið 51738
65.15%
Sunaudota sprogmenø (kg) 398
Tavo nuþudyti þmonës 5810
Kitø nuþudyti þmonës 607
Nuþudyti nusikaltëliai 181
Nuþudyti gaujø nariai 1847
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 31
Viso teisëtø nuþudymø 5268
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1808
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 277
Pridaryta þalos uþ $10.053.704,00
Perðautos padangos 322
Ðûviai á galvà 1474
Sukelti gaisrai 1534
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 757
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 392
Paisekimas 58.63%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6266.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 4
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1087º
Rasti unikalûs ðuoliai 32 out of 70
45.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 24 out of 70
34.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 890.87ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 103.97ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 197.97ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:15
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 27:53
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7967877.49ft
Pësèiomis nueita 877390.31ft
Plaukte nuplaukta 41944.06ft
Automobiliu nuvaþiuota 4382943.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 326632.06ft
Motociklu nuvaþiuota 1405035.50ft
Laivu nuplaukta 84947.39ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1206.63ft
Sraigtasparniu nuskrista 203634.27ft
Lëktuvu nuskrista 641860.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 2283.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:20
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:14
Laikas su raketine kuprine 1:15
Skrydþiø laikas 1:28
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 91
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.046,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $28.720,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.300,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 18:52
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 102
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 35
BMX geriausias laikas 2:29
NRG-500 geriausias laikas 2:47
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:24
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 10:33
Geriausias rato laikas - dirt track 0:56
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:04
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:48
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:49
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:24
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:57
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:10
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:02
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:51
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:17
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:37
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:17
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:27
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:17
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:20
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:25
Geriausias laikas - World War Aces 2:34
Geriausias laikas - Barnstorming 5:16
Geriausias laikas - Military Service 5:57
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:42
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:52
Geriausias laikas - Heli Hell 7:53

Get Stats Like These!