About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EagleF
Last Updated: 07/09/05 07:25
Viewed 13236 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 82.35%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8601)
Ostatnia Wykonana Misja San Fierro Hills
Czas grania 60:52
Miniête dni w grze 207 dni
Iloœæ zapisañ gry 215
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 62
Przemalowania samochodów 40
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
125 po 184 próbach
67.93%
Zamalowane tagi 39 out of 100
39%
Zrobione zdjêcia 2 out of 50
4%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 5 out of 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 2
Najdalszy skok na rowerze 148.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2820
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 55%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 50%
Seksapil 46%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 32
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 12
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 50.00%
Postêp z Katie 33.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 56
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 82
Zabici zrekrutowani 41
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 88
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1931
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $7 100,00
Kasa wydana na modê $14 812,00
Kasa wydana na tatua¿e $70,00
Kasa wydana na fryzjera $1 130,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 650,00
Kasa wydana na jedzenie $644,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $26 256,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $797 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 050 880,00
Kasa wygrana w kasynach $719 818,00
Kasa przegrana w kasynach $331 062,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $60 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $58 000,00
Iloœc zrabowanych domów 27
Liczba sprzedanych ³upów 30
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 960,00
Najwiêkszy ³up $9 680,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19915 z 29225
68.14%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 93
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3890
Ludzie zniszczeni przez innych 675
Zniszczeni kryminaliœci 251
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1872
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3422
Zniszczone pojazdy ziemne 1988
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 104
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 948 644,00
Liczba przebitych kó³ 319
Liczba strza³ów w g³owê 1871
Wywo³ane po¿ary 596
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 23529
Liczba straconych gwiazdek 59
EfektywnoϾ 67.93%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 460.00ft
Najwy¿szy skok 18
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 692º
Unikalne skoki znalezione 19 out of 70
27.14%
Unikalne skoki wykonane 14 out of 70
20%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1248.17ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 221.99ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 89.19ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:06
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8084263.5ft
Dystans pokonany na nogach 672383.81ft
Dystans pokonany wp³aw 24507.92ft
Dystans pokonany samochodem 4245328.50ft
Dystans pokonany rowerem 165098.81ft
Dystans pokonany motocyklem 1876621.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 140714.03ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2513.03ft
Dystans pokonany helikopterem 250185.86ft
Dystans pokonany samolotem 661013.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 44053.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1843.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:32
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 1:36
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 21
Kryminaliœci zabici w Vigilante 187
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 8
Ludzie uratowani w misji medyka 43
Kasa zarobiona w taksówce $655,00
Podwiezieni pasa¿erowie 9
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 985,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $7 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 12
Pstrykniête zdjêcia 19
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:39
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:54
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 3:03
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 4:21
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 3:32
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:56
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:03
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:24
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:45
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:44
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:48
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:30
Najlepszy czas w World War Aces 2:20
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:51
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:30
Najlepszy czas w Heli Hell 5:48

Get Stats Like These!