About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EagleF
Last Updated: 07/09/05 07:25
Viewed 13222 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 82.35%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8601)
Paskutinë Pereita Misija San Fierro Hills
Þaidimo laikas 60:52
Þaidime praëjusios dienos 207 dienos
Þaidimas iðsaugotas 215
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 62
Perdaþyti automobiliai 40
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
125 ið 184 bandymø
67.93%
Perpurkðti grafitai 39 out of 100
39%
Nuotraukos 2 out of 50
4%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 5 out of 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 2
Tolimiausias metimas 148.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2820
Þaidëjo statistikos
Storumas 55%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 50%
Seksualumas 46%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 32
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 12
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 50.00%
Progresas su Katie 33.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 56
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 82
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 41
Viso nuþudyta gaujø nariø 88
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1931
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $7.100,00
Mados biudþetas $14.812,00
Tatuiruoèiø biudþetas $70,00
Kirpyklø biudþetas $1.130,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.650,00
Maisto biudþetas $644,00
Visas apsipirkimo biudþetas $26.256,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.400,00
Nuosavybës biudþetas $797.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.050.880,00
Loðimuose laimëti pinigai $719.818,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $331.062,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $60.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $58.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 27
Parduota pavogtø dalykø 30
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.960,00
Didþiausias vagysèiø grobis $9.680,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19915 ið 29225
68.14%
Sunaudota sprogmenø (kg) 93
Tavo nuþudyti þmonës 3890
Kitø nuþudyti þmonës 675
Nuþudyti nusikaltëliai 251
Nuþudyti gaujø nariai 1872
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3422
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1988
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 104
Pridaryta þalos uþ $3.948.644,00
Perðautos padangos 319
Ðûviai á galvà 1871
Sukelti gaisrai 596
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 23529
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 59
Paisekimas 67.93%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 460.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 18
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 692º
Rasti unikalûs ðuoliai 19 out of 70
27.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1248.17ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:09
Toliausiai ant priekinio rato 221.99ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 89.19ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:06
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8084263.5ft
Pësèiomis nueita 672383.81ft
Plaukte nuplaukta 24507.92ft
Automobiliu nuvaþiuota 4245328.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 165098.81ft
Motociklu nuvaþiuota 1876621.38ft
Laivu nuplaukta 140714.03ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2513.03ft
Sraigtasparniu nuskrista 250185.86ft
Lëktuvu nuskrista 661013.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 44053.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1843.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:32
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 1:36
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 21
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 187
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 8
Greitàja iðgelbëti þmonës 43
Taksi uþdirbti pinigai $655,00
Nuveþti keleiviai 9
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.985,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $7.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 12
Padarytos nuotraukos 19
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:48
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:39
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:54
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 3:03
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 4:21
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:32
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:56
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:03
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 6:24
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:45
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:44
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:48
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:30
Geriausias laikas - World War Aces 2:20
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:51
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:30
Geriausias laikas - Heli Hell 5:48

Get Stats Like These!