About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Eagle2010
Last Updated: 09/12/07 22:10
Viewed 12009 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8105)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 83:34
Miniête dni w grze 312 dni
Iloœæ zapisañ gry 408
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie $4600.00
Liczba zjedzonych posi³ków 38
Przemalowania samochodów 48
Iloœæ odwiedzin na si³owni 20
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 285 próbach
51.23%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 50 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -1073741824kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach -2147483648kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 8.40m
Ostatni wynik w tañczeniu 3690
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 2%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 91%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 75%
Musku³y 4%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $4600.00
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 17
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 11
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 94.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 27.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Schlecht
Combat shotgun Schlecht
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 29
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 47.17%
Utrzymane terytoria 25
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 25
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 63
Zabici zrekrutowani 21
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 50
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1010
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $315 620,00
Kasa wydana na modê $27 783,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 334,00
Kasa wydana na fryzjera $1 450,00
Kasa wydana na dziwki $30,00
Kasa wydana na klub striptizerski $180,00
Kasa wydana na tuning aut $21 540,00
Kasa wydana na jedzenie $321,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $366 448,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $32 850,00
Kasa wygrana w kasynach $29 335,00
Kasa przegrana w kasynach $3 515,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $10 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $4 600,00
Iloœc zrabowanych domów 5
Liczba sprzedanych ³upów 26
Kasa zarobiona na w³amaniach $6 800,00
Najwiêkszy ³up $3 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16006 z 25658
62.38%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 124
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2754
Ludzie zniszczeni przez innych 593
Zniszczeni kryminaliœci 112
Zniszczeni cz³onkowie gangów 934
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 0
Zniszczone pojazdy ziemne 1011
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 115
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 033 334,00
Liczba przebitych kó³ 200
Liczba strza³ów w g³owê 983
Wywo³ane po¿ary 1223
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 1122
Liczba straconych gwiazdek 967
EfektywnoϾ 51.23%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1870.00m
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1595º
Unikalne skoki znalezione 9 von 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 4 von 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 466.07m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:46
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 54.70m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 81.02m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:43
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:43
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3516259.6m
Dystans pokonany na nogach 263621.63m
Dystans pokonany wp³aw 16296.26m
Dystans pokonany samochodem 1937476.25m
Dystans pokonany rowerem 128303.90m
Dystans pokonany motocyklem 519462.22m
Dystans pokonany ³odzi¹ 78951.08m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 192648.17m
Dystans pokonany samolotem 351372.09m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 18936.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 9192.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:33
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 10:26
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:14
Czas lotu 0:14
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 82
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 81
Kasa zarobiona w taksówce $15 665,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 415,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $17 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 12
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:21
Dostarczone paczki 75
Pstrykniête zdjêcia 74
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 3:09
NRG-500 Najlepszy czas 2:22
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:57
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:56
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:56
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:43
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:23
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:56
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:21
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:00
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:23
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:02
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:36
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:18
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:32
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:20
Najlepszy czas w World War Aces 2:58
Najlepszy czas w Barnstorming 5:37
Najlepszy czas w Military Service 15:58
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:30
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:06
Najlepszy czas w Heli Hell 7:16

Get Stats Like These!