About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Eagle2010
Last Updated: 09/12/07 22:10
Viewed 12015 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8105)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 83:34
Þaidime praëjusios dienos 312 dienos
Þaidimas iðsaugotas 408
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $4600.00
Suvalgyti patiekalai 38
Perdaþyti automobiliai 48
Gimnastikos salë aplankyta 20
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 285 bandymø
51.23%
Perpurkðti grafitai 100 von 100
100%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 50 von 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris -1073741824kgs
Sunkiausi svarmenys -2147483648kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 8.40m
paskutinis ðokiø rezultatas 3690
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 100%
Pagarba 91%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 75%
Raumenys 4%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $4600.00
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 17
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 11
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 94.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 27.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 29
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 47.17%
Priklausanèios teritorijos 25
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 25
Verbuoti gaujos nariai 63
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 21
Viso nuþudyta gaujø nariø 50
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1010
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $315.620,00
Mados biudþetas $27.783,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.334,00
Kirpyklø biudþetas $1.450,00
Prostituèiø biudþetas $30,00
Striptizo klubø biudþetas $180,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $21.540,00
Maisto biudþetas $321,00
Visas apsipirkimo biudþetas $366.448,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $32.850,00
Loðimuose laimëti pinigai $29.335,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $3.515,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $10.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $4.600,00
Apiplëðtø namø skaièius 5
Parduota pavogtø dalykø 26
Vagystëmis uþdirbti pinigai $6.800,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16006 ið 25658
62.38%
Sunaudota sprogmenø (kg) 124
Tavo nuþudyti þmonës 2754
Kitø nuþudyti þmonës 593
Nuþudyti nusikaltëliai 112
Nuþudyti gaujø nariai 934
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1011
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 115
Pridaryta þalos uþ $3.033.334,00
Perðautos padangos 200
Ðûviai á galvà 983
Sukelti gaisrai 1223
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1122
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 967
Paisekimas 51.23%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1870.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1595º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 von 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 von 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 466.07m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:46
Toliausiai ant priekinio rato 54.70m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 81.02m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:43
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:43
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3516259.6m
Pësèiomis nueita 263621.63m
Plaukte nuplaukta 16296.26m
Automobiliu nuvaþiuota 1937476.25m
Dviraèiu nuvaþiuota 128303.90m
Motociklu nuvaþiuota 519462.22m
Laivu nuplaukta 78951.08m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 192648.17m
Lëktuvu nuskrista 351372.09m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 18936.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 9192.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:33
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 10:26
Laikas su raketine kuprine 0:14
Skrydþiø laikas 0:14
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 82
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 81
Taksi uþdirbti pinigai $15.665,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.415,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $17.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 von 30
Importuoti automobiliai 12
Karjere uþtruktas laikas 21:21
Pristatyti siuntiniai 75
Padarytos nuotraukos 74
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 3:09
NRG-500 geriausias laikas 2:22
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:57
Geriausias rato laikas - dirt track 0:56
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:56
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:49
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:43
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:23
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:56
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:04
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:00
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:23
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:02
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:36
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:18
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:32
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:20
Geriausias laikas - World War Aces 2:58
Geriausias laikas - Barnstorming 5:37
Geriausias laikas - Military Service 15:58
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:30
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 6:06
Geriausias laikas - Heli Hell 7:16

Get Stats Like These!