About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EVH_5150
Last Updated: 07/06/05 19:17
Viewed 12197 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 42.78%
Ranking kryminalny Shooter (5261)
Ostatnia Wykonana Misja Green Goo
Czas grania 55:43
Miniête dni w grze 216 dni
Iloœæ zapisañ gry 298
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 21
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 34
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
77 po 176 próbach
43.75%
Zamalowane tagi 20 out of 100
20%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 48.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3190
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 37%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 36%
Musku³y 93%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 52%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 7.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 20.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 11
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 143
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 465
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $5 100,00
Kasa wydana na modê $1 205,00
Kasa wydana na tatua¿e $45,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $140,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $1 320,00
Kasa wydana na jedzenie $165,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $7 985,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $160 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5221 z 11532
45.27%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 101
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2155
Ludzie zniszczeni przez innych 451
Zniszczeni kryminaliœci 51
Zniszczeni cz³onkowie gangów 508
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1892
Zniszczone pojazdy ziemne 347
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 82
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 803 392,00
Liczba przebitych kó³ 177
Liczba strza³ów w g³owê 390
Wywo³ane po¿ary 627
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 354
Liczba straconych gwiazdek 260
EfektywnoϾ 43.75%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 303.33ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 677º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 4121.34ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:28
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:45
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:45
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6282144.44ft
Dystans pokonany na nogach 995903.63ft
Dystans pokonany wp³aw 32928.54ft
Dystans pokonany samochodem 2966292.50ft
Dystans pokonany rowerem 19753.77ft
Dystans pokonany motocyklem 1423062.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 32884.57ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1472.43ft
Dystans pokonany helikopterem 94965.83ft
Dystans pokonany samolotem 569843.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 145036.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 19:27
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:06
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:21
Czas lotu 1:08
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 2
Kryminaliœci zabici w Vigilante 6
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 4
Kasa zarobiona w taksówce $2 630,00
Podwiezieni pasa¿erowie 27
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $10 710,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 17 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 62
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:17
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:29
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:10
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!