About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EVH_5150
Last Updated: 07/06/05 19:17
Viewed 12182 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 42.78%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5261)
Paskutinë Pereita Misija Green Goo
Þaidimo laikas 55:43
Þaidime praëjusios dienos 216 dienos
Þaidimas iðsaugotas 298
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 21
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 34
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
77 ið 176 bandymø
43.75%
Perpurkðti grafitai 20 out of 100
20%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 48.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3190
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 37%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 36%
Raumenys 93%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 52%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 7.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 20.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 11
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 143
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 465
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $5.100,00
Mados biudþetas $1.205,00
Tatuiruoèiø biudþetas $45,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $140,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.320,00
Maisto biudþetas $165,00
Visas apsipirkimo biudþetas $7.985,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $160.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5221 ið 11532
45.27%
Sunaudota sprogmenø (kg) 101
Tavo nuþudyti þmonës 2155
Kitø nuþudyti þmonës 451
Nuþudyti nusikaltëliai 51
Nuþudyti gaujø nariai 508
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1892
Sunaikinti automobiliai/motociklai 347
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 82
Pridaryta þalos uþ $1.803.392,00
Perðautos padangos 177
Ðûviai á galvà 390
Sukelti gaisrai 627
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 354
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 260
Paisekimas 43.75%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 303.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 677º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 4121.34ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:28
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:45
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:45
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6282144.44ft
Pësèiomis nueita 995903.63ft
Plaukte nuplaukta 32928.54ft
Automobiliu nuvaþiuota 2966292.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 19753.77ft
Motociklu nuvaþiuota 1423062.63ft
Laivu nuplaukta 32884.57ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1472.43ft
Sraigtasparniu nuskrista 94965.83ft
Lëktuvu nuskrista 569843.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 145036.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 19:27
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:06
Laikas su raketine kuprine 0:21
Skrydþiø laikas 1:08
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 6
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 2
Greitàja iðgelbëti þmonës 4
Taksi uþdirbti pinigai $2.630,00
Nuveþti keleiviai 27
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $10.710,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 17 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 62
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:17
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:29
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:10
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!