About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: EOX
Last Updated: 07/02/05 08:30
Viewed 12508 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 23.53%
Nusikaltëlio reitingas Pimp (1435)
Paskutinë Pereita Misija Photo Opportunity
Þaidimo laikas 20:15
Þaidime praëjusios dienos 67 dienos
Þaidimas iðsaugotas 63
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 13
Perdaþyti automobiliai 4
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
44 ið 58 bandymø
75.86%
Perpurkðti grafitai 75 out of 100
75%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 104.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2770
Þaidëjo statistikos
Storumas 5%
Iðtvermë 20%
Pagarba 25%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 17%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 64%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 25%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 41.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 4
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 6
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 18
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 150
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $1.345,00
Tatuiruoèiø biudþetas $815,00
Kirpyklø biudþetas $1.550,00
Prostituèiø biudþetas $32,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $110,00
Visas apsipirkimo biudþetas $3.820,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $40.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 4
Parduota pavogtø dalykø 7
Vagystëmis uþdirbti pinigai $580,00
Didþiausias vagysèiø grobis $500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
2505 ið 3272
76.56%
Sunaudota sprogmenø (kg) 21
Tavo nuþudyti þmonës 630
Kitø nuþudyti þmonës 171
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 136
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 465
Sunaikinti automobiliai/motociklai 112
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 6
Pridaryta þalos uþ $344.476,00
Perðautos padangos 148
Ðûviai á galvà 114
Sukelti gaisrai 220
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 100
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 88
Paisekimas 75.86%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 170.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 307º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 231.84ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2032051.16ft
Pësèiomis nueita 181025.80ft
Plaukte nuplaukta 558.56ft
Automobiliu nuvaþiuota 1435033.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 10968.42ft
Motociklu nuvaþiuota 354818.28ft
Laivu nuplaukta 5510.97ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 37925.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 1780.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4430.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:24
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:07
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:04
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 9
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 9
Pereiti tiro lygiai 1 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:46
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:53
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!