About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Devansh
Last Updated: 08/07/08 17:38
Viewed 10828 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 55.61%
Nusikaltëlio reitingas OG (221457)
Paskutinë Pereita Misija Up, Up And Away!
Þaidimo laikas 37:02
Þaidime praëjusios dienos 140 dienos
Þaidimas iðsaugotas 120
Apsilankymai ligoninëje 17
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 57
Perdaþyti automobiliai 36
Gimnastikos salë aplankyta 3
Sukèiauta 1156
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
80 ið 129 bandymø
62.02%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 5 out of 50
10%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 52.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2990
Þaidëjo statistikos
Storumas 51%
Iðtvermë 100%
Pagarba 67%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 8%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 95.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Poor
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 14
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 90
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $96.400,00
Mados biudþetas $276,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.476,00
Kirpyklø biudþetas $1.480,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $900,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.155,00
Maisto biudþetas $612,00
Visas apsipirkimo biudþetas $109.449,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $649.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $95.375,00
Loðimuose laimëti pinigai $25.102,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $25.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14845 ið 24768
59.94%
Sunaudota sprogmenø (kg) 944
Tavo nuþudyti þmonës 2064
Kitø nuþudyti þmonës 425
Nuþudyti nusikaltëliai 32
Nuþudyti gaujø nariai 63
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 3
Viso teisëtø nuþudymø 1212
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1195
Sunaikinti laivai 24
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 1034
Pridaryta þalos uþ $12.621.808,00
Perðautos padangos 171
Ðûviai á galvà 200
Sukelti gaisrai 814
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 584
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 227
Paisekimas 62.02%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 17503.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 839
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1234º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 142.26ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 94.47ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 9:52
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 21:02
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3395712.46ft
Pësèiomis nueita 339637.75ft
Plaukte nuplaukta 13685.55ft
Automobiliu nuvaþiuota 1833378.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 26768.97ft
Motociklu nuvaþiuota 708961.13ft
Laivu nuplaukta 16820.21ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 82909.85ft
Lëktuvu nuskrista 373550.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:39
Skrydþiø laikas 0:49
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 46
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:03
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 5:52
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 5:58
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!