About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Destructo
Last Updated: 06/25/05 11:17
Viewed 11811 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 63.10%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8089)
Ostatnia Wykonana Misja Lv Ringroad
Czas grania 38:32
Miniête dni w grze 164 dni
Iloœæ zapisañ gry 122
Liczba odwiedzin w szpitalu 60
Razy utopiony 1
Szczêœcie 160
Liczba zjedzonych posi³ków 82
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
94 po 207 próbach
45.41%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 8 out of 50
16%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 82.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3300
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 74%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 42%
Musku³y 93%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 85%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 88%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 30%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 20.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 15
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 26
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 63
Zabici zrekrutowani 34
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 41
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 760
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $20 580,00
Kasa wydana na modê $7 444,00
Kasa wydana na tatua¿e $4 730,00
Kasa wydana na fryzjera $2 145,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $6 452,00
Kasa wydana na jedzenie $274,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $40 825,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $789 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $25 847 616,00
Kasa wygrana w kasynach $27 117 700,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
20701 z 43920
47.13%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 712
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2958
Ludzie zniszczeni przez innych 548
Zniszczeni kryminaliœci 22
Zniszczeni cz³onkowie gangów 704
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1751
Zniszczone pojazdy ziemne 646
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 146
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 516 705,00
Liczba przebitych kó³ 392
Liczba strza³ów w g³owê 1285
Wywo³ane po¿ary 1270
Policja
Iloœæ ³apówek 12
Liczba zdobytych gwiazdek 784
Liczba straconych gwiazdek 160
EfektywnoϾ 45.41%
Razy z³apany 15
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 9106.67ft
Najwy¿szy skok 197
najwiêcej fiko³ków przy skoku 11
Najwiêkszy obrót przy skoku 8403º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1091.85ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:14
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 176.66ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 180.94ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 13:34
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4532789.45ft
Dystans pokonany na nogach 514587.84ft
Dystans pokonany wp³aw 5384.41ft
Dystans pokonany samochodem 2019698.13ft
Dystans pokonany rowerem 76492.45ft
Dystans pokonany motocyklem 905926.94ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 47430.53ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 178964.61ft
Dystans pokonany samolotem 755087.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 27003.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2213.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:12
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:40
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:20
Czas lotu 1:45
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 1
Ludzie uratowani w misji medyka 1
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 39
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:39
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:06
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:28
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 6
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:56
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:14
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:12
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!