About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Destructo
Last Updated: 06/25/05 11:17
Viewed 11774 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 63.10%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8089)
Paskutinë Pereita Misija Lv Ringroad
Þaidimo laikas 38:32
Þaidime praëjusios dienos 164 dienos
Þaidimas iðsaugotas 122
Apsilankymai ligoninëje 60
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 160
Suvalgyti patiekalai 82
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
94 ið 207 bandymø
45.41%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 8 out of 50
16%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 82.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3300
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 74%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 42%
Raumenys 93%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 85%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 88%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 20.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 15
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 26
Verbuoti gaujos nariai 63
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 34
Viso nuþudyta gaujø nariø 41
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 760
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $20.580,00
Mados biudþetas $7.444,00
Tatuiruoèiø biudþetas $4.730,00
Kirpyklø biudþetas $2.145,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.452,00
Maisto biudþetas $274,00
Visas apsipirkimo biudþetas $40.825,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $789.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $25.847.616,00
Loðimuose laimëti pinigai $27.117.700,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20701 ið 43920
47.13%
Sunaudota sprogmenø (kg) 712
Tavo nuþudyti þmonës 2958
Kitø nuþudyti þmonës 548
Nuþudyti nusikaltëliai 22
Nuþudyti gaujø nariai 704
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1751
Sunaikinti automobiliai/motociklai 646
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 146
Pridaryta þalos uþ $3.516.705,00
Perðautos padangos 392
Ðûviai á galvà 1285
Sukelti gaisrai 1270
Policija
policijos kyðiai 12
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 784
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 160
Paisekimas 45.41%
Keliskart suimtas 15
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 9106.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 197
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 11
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 8403º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1091.85ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:14
Toliausiai ant priekinio rato 176.66ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 180.94ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:04
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 13:34
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4532789.45ft
Pësèiomis nueita 514587.84ft
Plaukte nuplaukta 5384.41ft
Automobiliu nuvaþiuota 2019698.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 76492.45ft
Motociklu nuvaþiuota 905926.94ft
Laivu nuplaukta 47430.53ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 178964.61ft
Lëktuvu nuskrista 755087.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 27003.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2213.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:12
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:40
Laikas su raketine kuprine 0:20
Skrydþiø laikas 1:45
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 1
Greitàja iðgelbëti þmonës 1
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 39
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:39
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:06
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:28
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 6
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:56
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:14
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:12
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!