About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Demon_E
Last Updated: 08/21/05 20:24
Viewed 11423 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 31.55%
Ranking kryminalny Lil' G (3474)
Ostatnia Wykonana Misja Mountain Cloud Boys
Czas grania 33:03
Miniête dni w grze 108 dni
Iloœæ zapisañ gry 80
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 10
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 17
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
52 po 101 próbach
51.49%
Zamalowane tagi 54 out of 100
54%
Zrobione zdjêcia 4 out of 50
8%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 4 out of 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 6
Najdalszy skok na rowerze 208.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2290
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 23%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 48%
Musku³y 87%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 49%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 85%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 14
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 11
Liczba us³ug dziwek 13
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 13
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 151
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $3 000,00
Kasa wydana na modê $7 835,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 170,00
Kasa wydana na fryzjera $800,00
Kasa wydana na dziwki $366,00
Kasa wydana na klub striptizerski $360,00
Kasa wydana na tuning aut $150,00
Kasa wydana na jedzenie $45,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $12 850,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $150 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 4
Liczba sprzedanych ³upów 5
Kasa zarobiona na w³amaniach $500,00
Najwiêkszy ³up $500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4358 z 8545
51%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 42
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1040
Ludzie zniszczeni przez innych 270
Zniszczeni kryminaliœci 18
Zniszczeni cz³onkowie gangów 99
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 580
Zniszczone pojazdy ziemne 281
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 78
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 121 297,00
Liczba przebitych kó³ 114
Liczba strza³ów w g³owê 246
Wywo³ane po¿ary 229
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 194
Liczba straconych gwiazdek 164
EfektywnoϾ 51.49%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 293.33ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 424º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1098.32ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:32
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 169.02ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 127.54ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:06
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:06
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3699583.28ft
Dystans pokonany na nogach 421902.81ft
Dystans pokonany wp³aw 6775.89ft
Dystans pokonany samochodem 1533676.25ft
Dystans pokonany rowerem 139171.11ft
Dystans pokonany motocyklem 1448766.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 8507.06ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 15630.45ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 125153.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:10
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:01
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $1 981,00
Podwiezieni pasa¿erowie 12
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 500,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 37
Pstrykniête zdjêcia 49
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 18 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:28
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:17
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!