About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Demon_E
Last Updated: 08/21/05 20:24
Viewed 11526 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 31.55%
Nusikaltëlio reitingas Lil' G (3474)
Paskutinë Pereita Misija Mountain Cloud Boys
Þaidimo laikas 33:03
Þaidime praëjusios dienos 108 dienos
Þaidimas iðsaugotas 80
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 10
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 17
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
52 ið 101 bandymø
51.49%
Perpurkðti grafitai 54 out of 100
54%
Nuotraukos 4 out of 50
8%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 6
Tolimiausias metimas 208.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2290
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 23%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 48%
Raumenys 87%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 49%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 85%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 14
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 11
Aplankytos prostitutës 13
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 13
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 151
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $3.000,00
Mados biudþetas $7.835,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.170,00
Kirpyklø biudþetas $800,00
Prostituèiø biudþetas $366,00
Striptizo klubø biudþetas $360,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $150,00
Maisto biudþetas $45,00
Visas apsipirkimo biudþetas $12.850,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $150.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 4
Parduota pavogtø dalykø 5
Vagystëmis uþdirbti pinigai $500,00
Didþiausias vagysèiø grobis $500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4358 ið 8545
51%
Sunaudota sprogmenø (kg) 42
Tavo nuþudyti þmonës 1040
Kitø nuþudyti þmonës 270
Nuþudyti nusikaltëliai 18
Nuþudyti gaujø nariai 99
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 580
Sunaikinti automobiliai/motociklai 281
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 78
Pridaryta þalos uþ $1.121.297,00
Perðautos padangos 114
Ðûviai á galvà 246
Sukelti gaisrai 229
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 194
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 164
Paisekimas 51.49%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 293.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 424º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1098.32ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:32
Toliausiai ant priekinio rato 169.02ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 127.54ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:06
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:06
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3699583.28ft
Pësèiomis nueita 421902.81ft
Plaukte nuplaukta 6775.89ft
Automobiliu nuvaþiuota 1533676.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 139171.11ft
Motociklu nuvaþiuota 1448766.38ft
Laivu nuplaukta 8507.06ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 15630.45ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 125153.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:10
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $1.981,00
Nuveþti keleiviai 12
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.500,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 37
Padarytos nuotraukos 49
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 18 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:28
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:17
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!