About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DeVL1
Last Updated: 06/19/05 19:34
Viewed 13002 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10674)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 535:50
Þaidime praëjusios dienos 52 dienos
Þaidimas iðsaugotas 43
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 34
Perdaþyti automobiliai 0
Gimnastikos salë aplankyta 0
Sukèiauta --
Pasiekimai