About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DataSchmuck
Last Updated: 06/19/05 18:51
Viewed 12796 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 70.59%
Ranking kryminalny Hoo-rider (19113)
Ostatnia Wykonana Misja Dirtbike Danger
Czas grania 38:18
Miniête dni w grze 130 dni
Iloœæ zapisañ gry 139
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 65
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 27
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
99 po 145 próbach
68.28%
Zamalowane tagi 23 out of 100
23%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 146.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5170
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 82%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 48%
Musku³y 84%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 3.00%
Postêp z Michelle 12.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 31
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 18
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 20
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 699
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $11 600,00
Kasa wydana na modê $26 863,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 155,00
Kasa wydana na fryzjera $885,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $660,00
Kasa wydana na tuning aut $4 050,00
Kasa wydana na jedzenie $130,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $44 533,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 681 700,00
Kasa wygrana w kasynach $62 883 100,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $58 190 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 7
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5849 z 10403
56.22%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 57
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2282
Ludzie zniszczeni przez innych 250
Zniszczeni kryminaliœci 459
Zniszczeni cz³onkowie gangów 652
Zabicia od ostatniego zapisania gry 8
Zanotowane zabójstwa 1940
Zniszczone pojazdy ziemne 533
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 90
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 929 232,00
Liczba przebitych kó³ 111
Liczba strza³ów w g³owê 845
Wywo³ane po¿ary 1087
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 41
Liczba straconych gwiazdek 36
EfektywnoϾ 68.28%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 423.33ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 473º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 297.40ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 224.14ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 295.51ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5821549.74ft
Dystans pokonany na nogach 447730.66ft
Dystans pokonany wp³aw 6722.35ft
Dystans pokonany samochodem 2562552.50ft
Dystans pokonany rowerem 191301.58ft
Dystans pokonany motocyklem 1298760.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 70957.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 488195.78ft
Dystans pokonany samolotem 654619.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 72426.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 28283.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:20
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 2:09
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 40
Kryminaliœci zabici w Vigilante 414
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 79
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $11 500,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 8
Kasa zarobiona jako alfons $15 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 61
BMX Najlepszy czas 2:46
NRG-500 Najlepszy czas 5:42
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:13
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:57
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:38
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:17
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:55
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 4:55
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:25
Najlepszy czas w Barnstorming 5:07
Najlepszy czas w Military Service 6:39
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:27
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:18
Najlepszy czas w Heli Hell 4:33

Get Stats Like These!