About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DataSchmuck
Last Updated: 06/19/05 18:51
Viewed 12814 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 70.59%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (19113)
Paskutinë Pereita Misija Dirtbike Danger
Þaidimo laikas 38:18
Þaidime praëjusios dienos 130 dienos
Þaidimas iðsaugotas 139
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 65
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 27
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
99 ið 145 bandymø
68.28%
Perpurkðti grafitai 23 out of 100
23%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 146.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5170
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 82%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 48%
Raumenys 84%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 3.00%
Progresas su Michelle 12.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 31
Verbuoti gaujos nariai 18
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 20
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 699
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $11.600,00
Mados biudþetas $26.863,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.155,00
Kirpyklø biudþetas $885,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $660,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $4.050,00
Maisto biudþetas $130,00
Visas apsipirkimo biudþetas $44.533,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.681.700,00
Loðimuose laimëti pinigai $62.883.100,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $58.190.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 7
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5849 ið 10403
56.22%
Sunaudota sprogmenø (kg) 57
Tavo nuþudyti þmonës 2282
Kitø nuþudyti þmonës 250
Nuþudyti nusikaltëliai 459
Nuþudyti gaujø nariai 652
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 8
Viso teisëtø nuþudymø 1940
Sunaikinti automobiliai/motociklai 533
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 90
Pridaryta þalos uþ $2.929.232,00
Perðautos padangos 111
Ðûviai á galvà 845
Sukelti gaisrai 1087
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 41
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 36
Paisekimas 68.28%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 423.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 473º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 297.40ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 224.14ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 295.51ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:04
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5821549.74ft
Pësèiomis nueita 447730.66ft
Plaukte nuplaukta 6722.35ft
Automobiliu nuvaþiuota 2562552.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 191301.58ft
Motociklu nuvaþiuota 1298760.63ft
Laivu nuplaukta 70957.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 488195.78ft
Lëktuvu nuskrista 654619.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 72426.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 28283.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:20
Laikas su raketine kuprine 0:10
Skrydþiø laikas 2:09
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 40
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 414
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 79
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $11.500,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 8
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $15.900,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 61
BMX geriausias laikas 2:46
NRG-500 geriausias laikas 5:42
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:13
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:26
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:57
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:38
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:17
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:55
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 4:55
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:25
Geriausias laikas - Barnstorming 5:07
Geriausias laikas - Military Service 6:39
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:27
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:18
Geriausias laikas - Heli Hell 4:33

Get Stats Like These!