About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Damon
Last Updated: 03/13/08 11:21
Viewed 13215 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 16.58%
Nusikaltëlio reitingas Crime Partner (1616)
Paskutinë Pereita Misija Los Sepulcros
Þaidimo laikas 13:32
Þaidime praëjusios dienos 49 dienos
Þaidimas iðsaugotas 59
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 55
Perdaþyti automobiliai 15
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
22 ið 27 bandymø
81.48%
Perpurkðti grafitai 41 out of 100
41%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5420
Þaidëjo statistikos
Storumas 61%
Iðtvermë 71%
Pagarba 61%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 28%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 22%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 28%
Dviraèiø vairavimo gabumai 90%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 14.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 17
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 28
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 28
Verbuoti gaujos nariai 15
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 10
Viso nuþudyta gaujø nariø 34
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 602
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $7.200,00
Mados biudþetas $670,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.385,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $526,00
Visas apsipirkimo biudþetas $10.281,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.200,00
Nuosavybës biudþetas $190.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $63.945,00
Loðimuose laimëti pinigai $703.395,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $507.650,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4431 ið 6985
63.44%
Sunaudota sprogmenø (kg) 7
Tavo nuþudyti þmonës 949
Kitø nuþudyti þmonës 109
Nuþudyti nusikaltëliai 16
Nuþudyti gaujø nariai 584
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 816
Sunaikinti automobiliai/motociklai 100
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 1
Pridaryta þalos uþ $386.001,00
Perðautos padangos 66
Ðûviai á galvà 401
Sukelti gaisrai 4
Policija
policijos kyðiai 30
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 156
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 131
Paisekimas 81.48%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 226.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 426º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1740571.82ft
Pësèiomis nueita 210208.59ft
Plaukte nuplaukta 7330.77ft
Automobiliu nuvaþiuota 976248.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 145863.03ft
Motociklu nuvaþiuota 344503.78ft
Laivu nuplaukta 2940.86ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 53476.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:57
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 10
Uþgesinti gaisrai 57
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $15.329,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.800,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!