About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Chris
Last Updated: 10/15/06 19:07
Viewed 62472 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10242)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 51:37
Miniête dni w grze 175 dni
Iloœæ zapisañ gry 155
Liczba odwiedzin w szpitalu 16
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 34
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 21
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 219 próbach
66.21%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 124.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3130
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 13%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 85%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 45.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 35
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 60.38%
Utrzymane terytoria 32
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 35
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 14
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 28
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1161
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 900,00
Kasa wydana na modê $5 545,00
Kasa wydana na tatua¿e $50,00
Kasa wydana na fryzjera $900,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $7 370,00
Kasa wydana na jedzenie $244,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $16 709,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 350,00
Kasa wygrana w kasynach $1 050,00
Kasa przegrana w kasynach $3 300,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $750,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 22
Liczba sprzedanych ³upów 46
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 040,00
Najwiêkszy ³up $3 380,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15939 z 21180
75.25%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 130
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3145
Ludzie zniszczeni przez innych 625
Zniszczeni kryminaliœci 174
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1089
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2642
Zniszczone pojazdy ziemne 703
Zniczone ³odzie 13
Zniszczone helikoptery i samoloty 172
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 377 617,00
Liczba przebitych kó³ 216
Liczba strza³ów w g³owê 592
Wywo³ane po¿ary 603
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 421
Liczba straconych gwiazdek 230
EfektywnoϾ 66.21%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 56
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1116º
Unikalne skoki znalezione 17 out of 70
24.29%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 737.85ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:28
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 252.92ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 253.26ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:16
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 11:12
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7763317.9ft
Dystans pokonany na nogach 648255.50ft
Dystans pokonany wp³aw 30649.96ft
Dystans pokonany samochodem 3737438.25ft
Dystans pokonany rowerem 241136.89ft
Dystans pokonany motocyklem 1434100.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 217066.56ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 390450.56ft
Dystans pokonany samolotem 1025969.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 37926.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 323.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:01
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:27
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:29
Czas lotu 2:07
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 20
Kryminaliœci zabici w Vigilante 174
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 87
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $5 062,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 495,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 15
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:29
Dostarczone paczki 71
Pstrykniête zdjêcia 98
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 3:08
NRG-500 Najlepszy czas 2:41
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:16
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:42
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:56
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:40
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:42
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:28
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:28
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:28
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:11
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:43
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:27
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:27
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:26
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:37
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:23
Najlepszy czas w World War Aces 2:07
Najlepszy czas w Barnstorming 4:58
Najlepszy czas w Military Service 5:17
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:55
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:12
Najlepszy czas w Heli Hell 4:50

Get Stats Like These!