About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Chris
Last Updated: 10/15/06 19:07
Viewed 62408 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10242)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 51:37
Þaidime praëjusios dienos 175 dienos
Þaidimas iðsaugotas 155
Apsilankymai ligoninëje 16
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 34
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 21
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 219 bandymø
66.21%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 124.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3130
Þaidëjo statistikos
Storumas 13%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 85%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 45.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 35
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 60.38%
Priklausanèios teritorijos 32
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 35
Verbuoti gaujos nariai 14
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 28
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1161
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.900,00
Mados biudþetas $5.545,00
Tatuiruoèiø biudþetas $50,00
Kirpyklø biudþetas $900,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.370,00
Maisto biudþetas $244,00
Visas apsipirkimo biudþetas $16.709,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.350,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.050,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $3.300,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $750,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 22
Parduota pavogtø dalykø 46
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.040,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.380,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15939 ið 21180
75.25%
Sunaudota sprogmenø (kg) 130
Tavo nuþudyti þmonës 3145
Kitø nuþudyti þmonës 625
Nuþudyti nusikaltëliai 174
Nuþudyti gaujø nariai 1089
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2642
Sunaikinti automobiliai/motociklai 703
Sunaikinti laivai 13
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 172
Pridaryta þalos uþ $3.377.617,00
Perðautos padangos 216
Ðûviai á galvà 592
Sukelti gaisrai 603
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 421
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 230
Paisekimas 66.21%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 56
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1116º
Rasti unikalûs ðuoliai 17 out of 70
24.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 737.85ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:28
Toliausiai ant priekinio rato 252.92ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 253.26ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:16
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 11:12
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7763317.9ft
Pësèiomis nueita 648255.50ft
Plaukte nuplaukta 30649.96ft
Automobiliu nuvaþiuota 3737438.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 241136.89ft
Motociklu nuvaþiuota 1434100.75ft
Laivu nuplaukta 217066.56ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 390450.56ft
Lëktuvu nuskrista 1025969.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 37926.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 323.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:01
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:27
Laikas su raketine kuprine 0:29
Skrydþiø laikas 2:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 20
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 174
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 87
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $5.062,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.495,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.800,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 15
Karjere uþtruktas laikas 20:29
Pristatyti siuntiniai 71
Padarytos nuotraukos 98
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 3:08
NRG-500 geriausias laikas 2:41
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:16
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:42
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:56
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:40
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:42
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:28
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:28
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:56
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:28
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:43
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:27
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:27
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:26
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:37
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:23
Geriausias laikas - World War Aces 2:07
Geriausias laikas - Barnstorming 4:58
Geriausias laikas - Military Service 5:17
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:55
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:12
Geriausias laikas - Heli Hell 4:50

Get Stats Like These!